pobierz demo
pobierz demo
RAKSSQL

RAKSSQL Produkcja

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcji. Program dostarcza szczegółowych informacji dotyczących produkcji planowanej, produkcji w toku i produkcji wykonanej. System wspiera użytkowników w procesie wyceny produkcji oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. Integracja z pozostałymi elementami systemu RAKSSQL zapewnia optymalne zarządzanie całym przedsiębiorstwem dostarczając na bieżąco aktualnych informacji np. z zakresu gospodarki materiałowej czy finansów.

Moduł umożliwia:

 • zarządzanie produkcją poprzez kontrolę wykorzystanych zasobów,
 • nadawanie numerów serii oraz terminów przydatności dla partii produkcyjnych,
 • identyfikację użytych zasobów przy powstawaniu wyrobów,
 • pełną integrację z pozostałymi modułami systemu.

Program podzielony jest na cztery powiązane ze sobą części:

 • zasoby produkcyjne (ludzie, maszyny),
 • techniczne przygotowanie produkcji (technologie),
 • planowanie produkcji (zlecenia i zadania produkcyjne),
 • realizacja produkcji (wyliczanie produkcji, gospodarka magazynowa, rejestracja kart pracy).

Wprowadzenie zasobów oraz technologii jest opcjonalne, dzięki czemu użytkownik może obsłużyć również produkcję pod zlecenie wg indywidualnych potrzeb odbiorców.

ZASOBY

Słownik zasobów umożliwia wprowadzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w podziale na wydziały, określenie listy pracowników zatrudnionych lub zaangażowanych w procesie produkcji, wykazu stanowisk pracy, na których odbywają się czynności związane z produkcją, oraz zbioru składników wykorzystywanych w procesie wytwarzania produktów.

Składnikami mogą być towary lub usługi. Mogą pochodzić z kartoteki towarów lub z poprzedniej operacji - gdy edytowana operacja jest kolejną operacją wchodzącą w skład technologii.

TECHNOLOGIE

Moduł zawiera słownik technologii, który może być wykorzystywany w zleceniach produkcyjnych. Każdy produkt może posiadać wiele technologii wytwarzania, może również mieć jedną domyślną technologię.

W ramach technologii mogą być realizowane operacje procesu technologicznego, które możemy podzielić na:

 • Operacje - typy
  • Produkcja - system nie kontroluje proporcji pobranych składników do ilości otrzymanych wyrobów np. produkcja spożywcza - ciasto,
  • Montaż - system kontroluje proporcje pobranych składników do ilości otrzymanych wyrobów np. kompletacja - produkcja krzeseł,
  • Kontrola jakości - czynności kontrolne w dowolnym miejscu technologii (etapie produkcji).
 • Operacje - maszyny, gdzie użytkownik może wskazać:
  • Gniazdo - rodzaj gniazda produkcyjnego jaki będzie wykorzystywany przy operacji,
  • Narzut - dodatkowy procentowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy; wykorzystywany w trakcie wstępnej wyceny, gdy nie określono konkretnego stanowiska,
  • Stanowisko - konkretne stanowisko, na którym będzie wykonywana operacja,
  • Narzut - procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,
  • TJ stanowiska na partię - czas jednostkowy zasobu produkcyjnego potrzeby do wykonania partii produktu,
  • TPZ stanowiska - czas przygotowawczo-zakończeniowy związany z wykonywaniem operacji.
 • Operacje - ludzie, gdzie użytkownik może wskazać:Operacje - Zależności - gdzie użytkownik może zdefiniować listę zależności występujących pomiędzy operacjami z możliwością określenia czasu przesunięcia pomiędzy nimi.
  • Grupę zawodową - rodzaj grupy zawodowej jaka będzie wykorzystywana przy operacji,
  • Narzut - procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy. Wykorzystywany w trakcie wstępnej wyceny, gdy nie określono konkretnego wykonawcy-pracownika,
  • Pracownika - konkretnego pracownika, który będzie wykonywał operacje,
  • Narzut - procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,
  • TJ stanowiska na partię - czas jednostkowy zasobu produkcyjnego potrzeby do wykonania partii produktu,
  • TPZ stanowiska - czas przygotowawczo-zakończeniowy związany z wykonywaniem operacji.

W ramach technologii możliwe jest również określenie dodatkowych kosztów ogólnozakładowych (zarządu), które będą wliczane do kosztu wytworzenia partii produktu.

ZLECENIA PRODUKCYJNE

Podstawowym dokumentem modułu produkcji jest zlecenie produkcyjne.

Główne cechy, jakie przypisane są do zlecenia produkcyjnego zostały zamieszczone poniżej:

 • numeracja - dokumenty są numerowane wg definicji kodu dokumentów,
 • etapy - określane słownikowo dla użytkownika,
 • planowana data rozpoczęcia - określenie daty i godziny planowanego rozpoczęcia całego zlecenia,
 • planowana data zakończenia - określenie daty i godziny planowanego zakończenia całego zlecenia
 • produkt - przedmiot zlecenia
 • technologia - opcjonalnie wskazana technologia, na podstawie której system uzupełni szereg informacji w zleceniu produkcyjnym
 • domyślne kody RW i PW - miejsce w którym można wskazać jakie kody dokumentów mają zostać użyte podczas generowania dokumentów magazynowych
 • status zlecenia produkcyjnego - pole określające status zlecenia produkcyjnego

W systemie RAKSSQL dostępne są predefiniowane raporty obrazujące produkcję i zdarzenia zachodzące w jej trakcie:

 • Technologia jako spis składników oraz czynności - użytkownik otrzymuje w postaci wydruku wprowadzoną technologię wraz z listą operacji, wykonawców, składników i produktów.
 • Technologia jako symulacja kosztów wytworzenia produktu - wydruk technologii poszerzony o dane związane z kosztami wykonania operacji i składników; raport podaje szacunkowy koszt wytworzenia produktu w danej technologii.
 • Zadania produkcyjne - jako zlecenie na produkcję - wydruk w postaci karty pracy dla wykonawcy czynności zawierający m.in. listę z ilością potrzebnych składników.
 • Zadanie produkcyjne - jako rozliczenie ilościowe zadania - raport przedstawia zakończone zadanie, przekazując informacje o normatywnych ilościach składników oraz ich faktycznym zużyciu.
 • Zadania produkcyjne - jako rozliczenie ilościowo-wartościowe zadania - rozszerzona wersja raportu zwierająca informacje o kosztach składników oraz wartości powstałego produktu.

System RAKSSQL jest systemem zintegrowanym. Aby móc oszacować koszt licencji musimy uzyskać kilka informacji, bez których stworzenie poprawnej wyceny będzie trudne lub niemożliwe. Cena licencji zależy od dostępnych w niej funkcji i liczby stanowisk. Aby uzyskać wycenę kosztu licencji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

RAKSSQL W tej kategorii nie ma produktów.