pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Środki Trwałe

Środki trwałe

W części tej dostępne są programy umożliwiające prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych.

Programy wspomagają użytkowników w określaniu planów amortyzacji poszczególnych elementów wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa, jak i obsługują wszystkie wydarzenia, jakim mogą podlegać środki trwałe.

W przypadku niektórych programów moduł odpowiedzialny za obsługę Środków Trwałych jest nierozerwalnie związany z systemem/programem księgowym.

 Środki Trwałe W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • WAPRO Best

  WAPRO Best - ewidencja środków trwałych i amortyzacji 

  Program WAPRO Best przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego. Wiele opcji konfiguracyjnych pozwala na przystosowanie aplikacji do specyficznych wymagań użytkownika oraz zapamiętanie takiego układu jako prywatną, domyślną konfigurację. Zadbano przy tym o prostotę i ergonomię obsługi programu, szybki i wygodny dostęp do najczęściej używanych funkcji.

  WAPRO Best dostępny jest w 2 liniach produktowych:

  • BIZNES
  • BIURO

  Zakres funkcjonalny programu dostępny w linii BIZNES:

  • Kartoteki i słowniki:
   • klasyfikacja rodzajowa środków trwałych z możliwością jej uzupełniania,
   • miejsca użytkowania, przechowywane w strukturze drzewiastej,
   • ewidencja stanowisk kosztowych,
   • rozbudowana ewidencja kontrahentów/dostawców wraz z informacjami kontaktowymi,
   • kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych),
   • własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia,
   • rozbudowana ewidencja firm obsługiwanych przez system, zawierająca takie informacje, jak nazwa, adres, NIP, rachunki bankowe itp.,
  • Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne:
   • podstawowe dane zawierające informacje o środku trwałym, miejscu użytkowania, osobach odpowiedzialnych, historii przydziałów, itp.,
   • możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych , która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania,
   • możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych,
   • ewidencja operacji wykonanych na danym środku,
   • spis dokumentów danego środka trwałego,
   • możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii,
   • rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych,
  • Wyposażenie:
   • podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka,
   • możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych,
   • możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii,
   • rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych,
  • Amortyzacja:
   • możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej,
   • dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika),
   • częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie,
   • dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób),
   • możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo,
  • Operacje systemowe:
   • Likwidacja, Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik), Sprzedaż, Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik),
   • Ulepszenie środka, Przeszacowanie środka, Przekazanie nieodpłatne środka
   • Zmiana osoby odpowiedzialnej, Zmiana miejsca użytkowania środka
   • Korekta amortyzacji wykonanej, Korekta planu amortyzacji
   • prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych,
  • Dokumenty systemu:
   • operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT),
   • możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach,
   • możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu,
  • Dokumenty zakupu:
   • każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu,
   • dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu,
   • możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy,
  • Dekrety/Rejestry not księgowych:
   • ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów,
   • możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WF-Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów,
  • Pozostałe funkcje:
   • moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu,
   • mechanizm pól dodatkowych,
   • moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL,
   • export do programu Excel z głównych ekranów programu.
 • enova365

  enova365 Księga inwentarzowa

  Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Możemy otrzymać zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, które zaliczane są w koszty bez konieczności ich amortyzowania.

  Program enova365 Księga inwentarzowa obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych nie podlegających amortyzacji. Dla degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momentu raty amortyzacyjne powinny być liczone algorytmem liniowym. Program pozwala również na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi takimi jak przeglądy czy legalizacje oraz wyceny.

  Ponadto program pozwala na:

  • ewidencję zestawów środków trwałych,
  • rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej),
  • dowolne ustawienia lat obrachunkowych,
  • pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym,
  • automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych,
  • inwentaryzacja środków trwałych - również za pomocą kolektorów danych,
  • rozliczanie ulg inwestycyjnych.
 • RAKSSQL

  RAKSSQL Środki Trwałe

  Moduł RAKSSQL Środki Trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Moduł pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Naliczanie amortyzacji odbywa się metodą liniową lub metodą degresywną, w oparciu o definiowalne stawki amortyzacyjne. Wykorzystanie programu RAKSSQL Środki Trwałe wraz z programem finansowo-księgowym w pełni rozwiązuje zagadnienia ewidencji i ruchu środków trwałych w przedsiębiorstwie.

  Kluczowe możliwości:

  Rodzaje amortyzacji - program umożliwia niezależne prowadzenie amortyzacji księgowej i podatkowej. Kartoteki zawierają pełne informacje o środku trwałym: dane ewidencyjne, parametry amortyzacji, plany amortyzacji, wszystkie operacje dokonane w programie oraz polecenia księgowania. Użytkownik programu ma możliwość wielopoziomowego grupowania środków trwałych według trzech kryteriów: rodzajów księgowania, miejsc użytkowania oraz dowolnie zdefiniowanych grup.

  Metody amortyzacji dostępne w programie RAKSSQL Środki Trwałe to metody: liniowa, degresywna oraz jednorazowa. Program dokonuje automatycznego przejścia na metodę liniową, gdy w danym roku obrachunkowym kwota rocznego odpisu amortyzacyjnego będzie mniejsza bądź równa kwocie rocznego odpisu dla metody liniowej.

  Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych - odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną. Dla częstotliwości miesięcznej program umożliwia dowolny wybór miesięcy przeznaczonych do amortyzacji, realizację amortyzacji sezonowej. W przypadku częstotliwości kwartalnej odpisy dokonywane są w miesiącach kończących kwartały kalendarzowe. Wybór częstotliwości rocznej oznacza dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w miesiącach kończących lata obrachunkowe.

  Stawka amortyzacji - program RAKSSQL Środki Trwałe umożliwia wybór stawki amortyzacji zgodnie z Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych (KRŚT) obowiązującą od 1 stycznia 2000 roku lub poprzez wprowadzenie dowolnej wartości stawki. Tabela KRŚT zawarta w programie może podlegać modyfikacji (edycja, dodawanie oraz usuwanie pozycji).

  Bilans otwarcia - w przypadku wprowadzania do ewidencji środka trwałego amortyzowanego uprzednio w innym systemie program umożliwia kontynuację amortyzacji bez konieczności wprowadzania dotychczasowych operacji. Uwzględnienie tych operacji polega na wprowadzeniu kwoty bilansu otwarcia, w skład której wchodzi kwota umorzenia dokonanego do pierwszego dnia bieżącego roku obrachunkowego oraz kwota ulgi inwestycyjnej.

  Globalny plan amortyzacji - program został wyposażony w funkcję wyznaczania globalnego planu amortyzacji. Umożliwia ona zaplanowanie przebiegu amortyzacji poprzez ustalenie optymalnych parametrów amortyzacji (metoda, stawka, współczynnik, częstotliwość odpisów). Plan amortyzacji zawiera kwoty odpisów amortyzacyjnych oraz wartości środka w kolejnych miesiącach lub latach (kalendarzowych i obrachunkowych) prezentowane w postaci tabeli lub w postaci graficznej (wykres).

  Operacje grupowe - większość operacji dostępnych w programie RAKSSQL Środki Trwałe (np. wyznaczenie planu amortyzacji, umorzenie miesięczne) można dokonywać dla grupy środków trwałych. Funkcja ta znacznie podwyższa efektywność pracy z programem.

  Chronologia operacji - proces amortyzacji środka trwałego musi odbywać się zgodnie z zachowaniem reguł chronologii operacji. Przykładem może być dokonanie umorzenia miesięcznego. Dokonanie umorzenia w kolejnym miesiącu jest możliwe tylko wtedy gdy dokonano umorzenia w miesiącu poprzednim. W celu odciążenia użytkownika od samodzielnego kontrolowania reguł chronologii program został wyposażony w rozbudowany system podpowiedzi i kontroli, którego działanie polega na automatycznym podpowiadaniu prawidłowych dat wszystkich operacji i niedopuszczaniu do wprowadzania niepoprawnych wartości.

  Zestawienia i dokumenty - program generuje dokumenty niezbędne do prawidłowego gospodarowania środkami trwałymi (m. in. polecenia księgowania, dokument przyjęcia, likwidacji, protokół zdawczo-odbiorczy, karta środka) oraz zestawienia ewidencyjne zgodne z wymaganiami Ustawy o rachunkowości i przepisami dotyczącymi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dodatkowo program umożliwia stworzenie zestawień zawierających kwoty umorzenia za okres, plany amortyzacji (roczny, globalny) oraz historię środka trwałego.