pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Kadry i Płace

Program kadrowo płacowy

Niezależnie od skali prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalne administrowanie dostępnymi zasobami wymaga odpowiedniego wyposażenia technologicznego. Oczywiście, za samo zarządzanie będą odpowiadać wykwalifikowani pracownicy, ale w obecnych czasach trudno sobie wyobrazić administrowanie zasobami personalnymi firmy bez programu kadrowo-płacowego. Stanie się on wsparciem w procesie planowania i realizacji wielu firmowych zagadnień oraz inwestycji w kapitał ludzki. Bez pomocy nowoczesnego oprogramowania byłoby to zdecydowanie trudniejsze. Wykorzystanie takich modułów ogranicza również ryzyko popełnienia błędu.

Korzyści z wyboru profesjonalnego programu kadrowo-płacowego

Decyzja o skorzystaniu z programu kadrowo-płacowego oznacza wymierne korzyści związane z: ewidencjonowaniem czasu pracy, planowaniem i rozliczaniem urlopów, obsługą umów, dostępnymi możliwościami płacowymi, bieżącymi wypłatami czy dodatkowymi benefitami. Ułatwia również wymianę informacji z ZUS, GUS i PFRON. Taka inwestycja może też oznaczać wymierne oszczędności w kosztach obsługi zasobów kadrowych. Zakup programu kadrowo-płacowego zwróci się zatem w postaci wzrostu efektywności działania. Zapewnia on równocześnie pełne bezpieczeństwo zgromadzonych danych wrażliwych.

Program kadrowo płacowy sposobem na uporządkowane funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Każdy oferowany przez nas program kadrowo płacowy to odpowiedź na potrzeby współczesnych firm, dążących do profesjonalnego, uporządkowanego działania. Dzięki nim, zarządzanie zespołem pracowników, rejestrowanie czasu pracy oraz wyliczanie wynagrodzenia, stanie się o wiele prostsze i bardziej komfortowe. Program kadrowo płacowy umożliwi prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej obejmującej również historię zatrudnienia każdego pracownika czyniąc ją jasną i klarowną. Jego zaawansowana formuła pozwoli również całkowicie wyeliminować błędy w naliczaniu różnego rodzaju elementów wynagrodzenia. Jeden system sprawi, że zyskasz wyjątkowy porządek w funkcjonowaniu własnej firmy.

W naszej ofercie uwzględniliśmy programy płacowe, które umożliwiają wybór ich kilku wariantów i funkcji najbardziej odpowiednich dla danego biznesu. Proponujemy też rozwiązania dedykowane m.in. firmom zatrudniającym szeroką kadrę pracowników (aż do kilkunastu tysięcy). Programy kadrowo płacowe, które oferujemy naszym klientom, to zaawansowana technologia zapewniająca precyzyjną dokumentację i dokładne wyliczenia.

Program kadrowo-płacowy - zalety

Program kadrowo-płacowy jest niezbędnym w codziennej pracy narzędziem informatycznym wykorzystywanym przez wiele współczesnych przedsiębiorstw. Dzięki swojej specyfikacji znajduje zastosowanie w małych, średnich i dużych firmach. Wprowadzenie go do użytku w przedsiębiorstwie wiąże się z licznymi korzyściami w segmencie kadr i płac, jakimi są przede wszystkim:

 • łatwiejszy i szybszy dostęp do danych kadrowych i płacowych;

 • możliwość generowania elektronicznie raportów, podsumowań, pasków wynagrodzeń i innych dokumentów kadrowo-płacowych;

 • spadek liczby błędów wynikających z czynnika ludzkiego w zakresie kadr i płac;

 • spadek liczby błędów związanych z brakiem zgodności z aktualnymi przepisami;

 • zwiększenie wydajności działów kadr i płac wynikające z automatyzacji niektórych procesów;

 • prowadzenie elektronicznych baz danych przekładający się na niższy wolumen pracy papierkowej.

W SOFTTRADE oferujemy sprawdzone rozwiązania w postaci programów kadrowo-płacowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową bądź handlową. Programy te mogą działać niezależnie lub być elementem systemu ERP złożonego ze zintegrowanych ze sobą modułów do zarządzania m.in. sprzedażą i magazynem, finansami, księgowością oraz kadr-płac.

Wapro ERP - program Enova - program Raks - program Kadry i Płace W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • WAPRO Gang

  WAPRO Gang - Kadry i płace 

  System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

  WAPRO Gang dostępny jest w 3 liniach produktowych:

  • BIZNES
  • PRESTIŻ
  • BIURO

  Zakres funkcjonalny programu dostępny w linii BIZNES:

  • Zarządzanie pracownikami:
   • przyjmowanie pracowników,
   • gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne),
   • rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania), zapamiętanie pełnej historii zmian danych,
   • zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania , zaświadczenia itd.),
  • Ewidencja nieobecności:
   • prowadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności takich jak na przykład: nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami,
   • szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach,
  • Zarządzanie listami płac:
   • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym,
   • rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS,
  • Obsługa umów cywilno-prawnych:
   • obsługa umów zlecenia i o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długookresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych,
   • rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy,
   • możliwość drukowania umów i rachunków,
   • możliwość drukowania list wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
   • możliwość drukowania deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A,
  • Łącze do systemów finansowo-księgowych:
   • wbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WAPRO Fakir,
   • możliwość utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego,
  • Współpraca z innymi systemami:
   • przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS w tym również raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
   • eksport danych do programów ePFRON i SOD,
   • współpraca z rejestratorami czasu pracy Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A.,
  • Home Banking:
   • gotowe szablony plików transferowych do większości banków,
   • możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie,
  • Wydruki:
   • gotowe wydruki list płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, rozdzielnika kosztów,
   • wydruki miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy,
   • deklaracje PIT, DEK-I/II, meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
  • Elastyczność:
   • łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu,
   • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów za pomocą kreatorów i generatora raportów,
   • pełna dowolność konstruowania algorytmów,
   • import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych,
   • Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak .xls, .doc, ".pdf, .jpg, .bmp i innych.

  Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

  • rozbudowany i konfigurowalny mechanizm rejestracji operacji użytkowników,
  • edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących),
 • enova365

  enova365 Kadry Płace

  System kadrowo-płacowy enova365 przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów, w większości przypadków może być zrealizowana samodzielnie przez użytkownika programu.

  System enova365 gwarantuje swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Program współpracuje z Programem Płatnika (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami - Rejestratorami Czasu Pracy (RCP). Konstrukcja programu gwarantuje pełną współpracę z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy) jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika programu. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków. System spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

  Kadry

  Rozbudowana, posiadająca układ menu, ewidencja osobowa pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne (pracowników lub zleceniobiorców), dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilnoprawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa).

  Program pozwala z jednej strony na usuwanie błędnych zapisów, z drugiej zaś strony mechanizm "zapisów historycznych" daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji - w programie pozostanie informacja o "starej" i "nowej" zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu. Program pozwala również na odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy.

  Płace

  Moduł Płace pozwala na rozliczenie nie tylko etatów, umów zleceń, ale również pozwala na udzielenie długoterminowych pożyczek, zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto wypłaty. Umożliwia realizację dodatkowych wypłat. Standardowe funkcje pozwalają m.in. na: ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.

  Kalendarze

  Ergonomiczne kalendarze pozwalają na:

  • definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej),
  • odnotowanie odstępstw od założonego grafika (zarówno obecności, jak i nieobecności),
  • bezpośrednią współpracę z automatycznymi Rejestratorami Czasu Pracy (RCP).
  Deklaracje

  W opcji tej zebrano wszelki deklaracje: podatkowe: PIT-4, 11, 8A, 8B, IFT-1, deklaracje ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA, rozliczeniowe: DRA, RCA, RNA, RZA, RSA. Ponadto enova365 Kadry Płace współpracuje z Programem Płatnika - można eksportować (w formacie *.kdu) wszystkie deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

  Definiowalny system wydruków

  enova365 Kadry Płace zapewnia zbudowanie w dowolnym układzie wydruków w oparciu o dane z programu, co daje możliwość uproszenia procesu różnego rodzaju sprawozdawczości. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do MS Word, gdzie może podlegać modyfikacjom do potrzeb użytkownika.

  enova365 Pulpity

  ... to moduł umożliwiający pracownikom swego rodzaju "samoobsługę" w załatwianiu za pośrednictwem Internetu lub intranetu większości spraw administracyjnych bez konieczności wypełniania uciążliwej dokumentacji papierowej. Automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi to również klucz do zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy efektywności operacyjnej.

  enova365 Pracownicy Koszty Projektów

  ... to dodatek dający możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń.

  enova365 Import/Eksport RCP

  ... to dodatek zapewniający wymianę danych między czytnikiem RCP a programem enova365.

 • RAKSSQL

  RAKSSQL Kadry Płace

  Moduł RAKSSQL Kadry i Płace stanowi kompletny i w pełni zintegrowany system składający się ze wszystkich niezbędnych elementów oraz z efektywnych rozszerzeń wspomagających i usprawniających codzienną pracę pracowników działów kadr i rachuby płac. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

  RAKSSQL Kadry i Płace jako element systemu do zarządzania przedsiębiorstwem jest z nim w pełni zintegrowany eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp. 

  Program współpracuje z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy (RCP), z których dane są automatycznie pobierane i przetwarzane.

  Podstawowe możliwości:

  Kartoteka pracowników
  • kartoteka przechowuje dane osobowe, dane służbowe oraz dane adresowe pracowników,
  • na potrzeby wyliczeń płacowych przechowywane są informacje o kosztach uzyskania, danych urlopowych, wspólnym opodatkowaniu,
  • pozwala gromadzić wymaganą prawem dokumentację o pracowniku (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),
  • zgodnie z wymogami ustawy o danych osobowych w kartotece znajduje się miejsce na odnotowanie udostępnienia danych pracownika,
  • umożliwia uzupełnianie danych naliczonych już w poprzednich miesiącach w innych systemach płacowych lub z ewidencji papierowej (bilans otwarcia),
  • w kartotece znajduje się kalendarz pracownika w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika typu choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny do zapłacenia itp.,
  • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych ze skanowanych dokumentów).
  Struktura organizacyjna

  Program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, grupa płacowa, pracownicy:

  • struktura kadrowa odwzorowuje działy w przedsiębiorstwie/firmie,
  • grupy płacowe mogą tworzyć pracownicy różnych działów np. grupa specjalistów, grupa kierowników, grupa remontowo-montażowa itp.,
  • do struktury organizacyjnej można przypisywać składniki wynagrodzenia takie jak np. bony dla firmy, premia dla działu handlowego.
  Kadry

  System RAKSSQL zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych takich jak: umowa o dzieło, umowy zlecenia, prawa autorskie, kontrakt menedżerski, dywidendy, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, świadczenia emerytów - byłych pracowników, udział w organach stanowiących osób prawnych, itp. Dotyczy to zarówno nowo podpisywanych umów, jaki i zmian w nich dokonywanych w postaci aneksów, wypowiedzeń warunków umowy lub wypowiedzenia umowy.

  Bilans otwarcia - pozwala na wprowadzenie informacji potrzebnych do pełnego i prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracownikom takich, jak:

  • liczba godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
  • kwota podstawy do średniej urlopowej,
  • liczba miesięcy do nagrody jubileuszowej,
  • kwota podstawy do średniej chorobowej,
  • liczba godzin przysługującego urlopu wypoczynkowego,
  • dochód ze stosunku pracy,
  • kwota podstawy "oskładkowanej" poza systemem,
  • inne.

  W systemie możliwe jest również samodzielne zdefiniowanie bilansu otwarcia lub dodania składników użytkownika do istniejącego już bilansu otwarcia.

  Kalendarze - program pozwala na efektywne tworzenie i zarządzanie kalendarzami. Kalendarz można definiować dla firmy i działów oraz tworzyć na ich podstawie indywidualne kalendarze pracownicze. W kalendarzu szczegółowo określane są takie dane, jak dni pracy, dni wolne od pracy, godziny pracy, itp.

  Elektroniczna rejestracja czasu pracy (RCP) - to automatyczna i precyzyjna kontrola czasu pracy z wykorzystaniem kart zbliżeniowych. Poza ewidencją czasu pracy umożliwia łatwe rozliczanie nieobecności i godzin nadliczbowych. System może obsłużyć do 1.100 kart zbliżeniowych dla pracowników, daje również duże możliwości rozbudowy infrastruktury (obsługa do 256 punktów kontroli czasu pracy) oraz funkcjonalności m.in. o system kontroli dostępu. System współpracuje z urządzeniami wielu producentów, m.in. PC Therm, BiBi.

  Płace

  System RAKSSQL Kadry i Płace, poza ewidencją kadrową, umożliwia również pełną obsługę płac w przedsiębiorstwie. Użytkownik otrzymuje możliwość wystawienia dowolnej ilości list płatniczych w miesiącu, a w celu weryfikacji lub skorygowania archiwalnych realizacji jest w stanie ponownie je wyliczyć za pomocą tych samych algorytmów, którymi zostały utworzone.

  Listy płatnicze dla umów o pracę

  • możliwość definiowania rodzajów list płatniczych przez użytkownika,
  • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
  • możliwość automatycznego lub ręcznego dodawania list płatniczych,
  • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
  • możliwość realizacji różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej,
  • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
  • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
  • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
  • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata pracownikom połowy ich wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
  • możliwość edycji i ponownego przeliczenia realizacji umowy.

  Listy płatnicze dla umów cywilnoprawnych

  • możliwość definiowania rodzajów list płatniczych przez użytkownika,
  • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
  • możliwość automatycznego i ręcznego dodawania list płatniczych,
  • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
  • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
  • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
  • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
  • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata połowy wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
  • możliwość edycji i ponownego przeliczenia rachunku do umowy.

  Harmonogram wypłat (list płatniczych) - program umożliwia tworzenie dowolnej ilości harmonogramów dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, które automatyzują tworzenie miesięcznych list płac. W harmonogramach użytkownik może określić rodzaj listy płac, sposób, w jaki wyznaczona zostanie data wypłaty z uwzględnieniem np. dni wolnych od pracy oraz dodać dowolnie wybrane umowy. Harmonogram przejmuje kontrolę nad ewentualnymi zmianami umów - automatycznie uwzględnia je podczas tworzenia listy płatniczej.

  Składniki wynagrodzenia - system RAKSSQL umożliwia w pełni elastyczną obsługę dowolnego schematu wynagrodzenia w firmie - użytkownik otrzymuje do wykorzystania zbiór predefiniowanych, najczęściej wykorzystywanych w firmach składników, umożliwia również definiowanie własnych, unikalnych.

  Program umożliwia również przypisywanie utworzonych składników w sposób bardzo elastyczny - mogą być przypisane do danego pracownika (konkretnej umowy) lub do grupy pracowników np. grupy płacowej, działu, lub do całej firmy. Mogą być również przypisywane do określonego rodzaju listy płatniczej np. płaca zasadnicza do listy podstawowej, premia do listy dodatkowe.

  Składniki mogą posiadać konkretną wartość bądź mieć przypisaną formułę określającą sposób ich wyliczania.

  Schematy obliczeń płacowych - a więc algorytm naliczania wynagrodzeń w oparciu o zadeklarowane w systemie składniki wynagrodzeń. W systemie RAKSSQL dostępne są gotowe schematy do obliczeń wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i dla bilansu otwarcia. W przypadku, gdy zawarty w systemie algorytm wyliczeń nie spełnia oczekiwań użytkownika, możliwa jest modyfikacja schematów istniejących lub utworzenie własnego schematu.

  Rozliczenia z ZUS - system RAKSSQL współpracuje z programem Płatnik w zakresie sporządzania i przesyłania miesięcznych raportów rozliczeniowych oraz importu danych zgłoszeniowych ZUA, ZZA.

  Zestawienia - program korzysta z dostępnego w systemie RAKSSQL generatora raportów, który umożliwia tworzenie nowych i dostosowanie istniejących zestawień i deklaracji i późniejsze ich wydrukowanie.

  System załączników - w systemie RAKSSQL istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.

  Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów kompletnej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów czy jakichkolwiek innych dokumentów. Jednocześnie każdy artykuł dostępny w kartotece towarów może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję czy też "skan" faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

  Zarządzanie dokumentami to narzędzie, które ma nieograniczoną liczbę zastosowań zależnych jedynie od potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.