pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Księga Podatkowa

Księga podatkowa

Programy dostepne w tym dziale umożliwiają prowadzenie rozliczeń podatkowych w oparciu o Księgę przychodów i rozchodów lub Ryczałt ewidencjonowany.

Wszystkie dostępne w tej części produkty spełniają wymogi zgodności z Ustawą dotyczącą prowadzenia ksiąg przy użyciu komputera. Księga Podatkowa W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • WAPRO Kaper

  WAPRO Kaper - Księga podatkowa 

  WAPRO Kaper jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

  WAPRO Kaper zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. Program pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

  WAPRO Kaper dostępny jest w 3 liniach produktowych:

  • START
  • BIZNES
  • BIURO

  Zakres funkcjonalny programu dostępny w wersji START:

  • Kartoteki:
   • odbiorców, dostawców, innych kontrahentów,
   • urzędów skarbowych z adresami i numerami kont bankowych,
   • pracowników,
   • stawek podatkowych i ubezpieczeniowych,
  • Deklaracje podatkowe:
   • rozliczanie podatku VAT w obrocie krajowym, zagranicznym i wewnątrz UE,
   • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/K, VAT-Z na formularzach lub na czystych kartkach,
   • rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych,
   • przyporządkowanie do firmy dowolnej ilości właścicieli/wspólników i dowolny podział dochodu,
   • możliwość uwzględniania udziałów zmiennych w czasie, a także dowolnej ilości spisów z natury,
   • emisja własnych dokumentów księgowych: dowody wewnętrzne, przelewy bankowe, bankowe dowody wpłat gotówkowych do każdej deklaracji, kontrahenta lub pracownika,
   • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40,
  • Ewidencje księgowe - Rejestry VAT:
   • użytkownik ma możliwość zarówno określenia ilości rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego, a także w każdym z rejestrów możliwość określenia powiązań danych w rejestrze z danymi w podstawowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej,
   • możliwość dokonywania w jednym oknie wpisów do księgi z równoległym umieszczaniem zapisów w odpowiednich rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, co znakomicie skraca czas potrzebny na zaksięgowanie dużej liczby dokumentów,
   • chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwość księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów,
   • sumowanie wpisów za dowolny okres z jednoczesnym porównaniem sum narastających od początku roku,
  • Ewidencje dodatkowe:
   • możliwość prowadzenia ewidencji do pięciu środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, automatyczne tworzenie planów amortyzacji, drukowanie tabel amortyzacyjnych za poszczególne miesiące oraz uzyskiwanie dodatkowych danych takich jak np.: ilość miesięcy, jaka pozostała do końca amortyzacji danego środka,
   • ewidencja przebiegu jednego pojazdu dla potrzeb obliczania kosztów eksploatacji; słownik stałych tras i odległości pozwala na zautomatyzowanie i przyśpieszenie wypełniana i ewidencji przebiegu oraz pozwoli uniknąć błędów; Przedstawienie wyników obliczeń w formie tabeli daje możliwość optymalizacji własnych działań pod względem zaliczenia jak największej kwoty w koszty uzyskania przychodu,
  • e-Archiwum (Moduł Zarządzania Dokumentami):
   • przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: firmy, kontrahentów, pracowników oraz księgowanych dokumentów,
   • podgląd zarchiwizowanych e-Dokumentów w trakcie pracy księgowego, bezpośrednio z interfejsu programu,
  • e-Korespondencja
   • e-Poczta – wewnętrzny klient pocztowy umożliwiający prowadzenie korespondencji z kontrahentami firmy bezpośrednio z programu.
   • Powiadomienia SMS – moduł umożliwia wysyłanie spersonalizowanych, seryjnych wiadomości SMS z programu do kontrahentów firmy w oparciu o dynamicznie tworzone szablony. Wiadomości mogą być wysyłane z kartoteki kontrahentów, udziałowców oraz rozrachunków

  Dodatkowo w wersji BIZNES i BIURO

  • prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości pojazdów,
  • obsługa wynagrodzeń:
   • kartoteka pracowników umożliwiająca również generowanie dokumentów rejestracyjnych dla ZUS,
   • możliwość tworzenia list płac - program automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS,
   • obsługa umów zlecenia i o dzieło - dla umów trwających powyżej jednego miesiąca możliwe jest stworzenie harmonogramu zapłat, a na jego podstawie generowanie kolejnych rachunków,
   • rozliczenie podatku dochodowego pracowników (deklaracje PIT-4R, PIT11, PIT-40, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R)
   • generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS,
   • przelewy do list płac oraz do umów zlecenia i o dzieło,
 • enova365

  enova365 Księga podatkowa

  Moduł zapewnia obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Zapisy księgi, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, dokumenty wewnętrzne, zestawienia przychodów i kosztów, rozliczenia z kontrahentami.

  enova365 księga podatkowa to nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia uproszczonej księgowości. Struktura modułu jest prosta w swojej konstrukcji, ma układ rejestrowy (ilość i nazwy rejestrów określa użytkownik) - rejestry to odpowiednik segregatorów w których gromadzony jest dany typ dokumentów.

  Program enova365 księga podatkowa posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz zapisy księgowe wyliczane są kwoty podatku oraz sporządzane i drukowane jest deklaracja VAT-7.

  System filtrów (dowolnie definiowanych przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

  Na funkcjonalność systemu składają się:

  Zapisy

  Zapisy księgowe są chronologicznie numerowane w ciągu roku obrachunkowego. Można je również przeglądać wg typu rejestrów, z których powstały np. Sprzedaż, Zakup, Dokumenty wewnętrzne.

  Ewidencja dokumentów

  W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Po wprowadzeniu dokumenty są przeksięgowane do Książki Przychodów i Rozchodów automatycznie.

  Ewidencja VAT

  Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 - miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  To nic innego jak prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres, oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

  Zestawienia księgowe

  To funkcja systemu, która pozwala użytkownikowi zdefiniować: rachunek wyników (przychody i koszty) i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

  "Złe długi"

  enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT oraz korektę kosztów z tytułu „złych długów”.

  e-Deklaracje

  Mechanizm umożliwiający wysyłanie do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym  lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru. 

  Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości

  Wprowadzono możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu przez wykorzystanie pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT). Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.

  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  ... to moduł dodatkowy umożliwiający import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej w jednym z wielu formatów danych.

  enova Wirtualne Wyciągi Bankowe

  ... to dodatek umożliwiający prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych.

  enova Platforma Managera

  ... to dodatek udostępniający kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu: prognoza stanu gotówki, przychodów ze sprzedaży, struktury wiekowej zobowiązań i należności, informacja o zobowiązaniach podatkowych, inne.

 • RAKSSQL

  RAKSSQL Księga Podatkowa

  Ta część systemu RAKSSQL jest niezwykle prostym i przyjaznym rozwiązaniem dedykowanym dla firm rozliczających się z urzędem skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Aplikacja jest prosta w obsłudze, intuicyjna, zgodna z przepisami i bogata w liczne możliwości usprawniające pracę.

  Rejestrowanie dokumentów w księdze następuje szybko i wygodnie. Użytkownik może korzystać z gotowych wzorców księgowań oraz kartotek kontrahentów i grup operacji (odpowiednik kont w pełnej księgowości). Możliwe jest także wprowadzenie nowego dokumentu poprzez skopiowanie dokumentu wprowadzonego wcześniej. Program umożliwia jednoczesne wprowadzenie dokumentu do księgi, odpowiedniego rejestru VAT, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji kosztów przebiegu pojazdów. W programie RAKSSQL Księga Przychodów i Rozchodów możliwe jest tworzenie spisu z natury i jego automatyczne zaksięgowanie w dowolnym momencie - na koniec wybranego miesiąca lub na koniec roku. Program umożliwia rozliczenia pojazdów w oparciu o prowadzone ewidencje przejazdów i kosztów, a także automatyczne księgowania korekt kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. W równie prosty sposób księgowane są dowody wewnętrzne. Wprowadzone dokumenty mogą być przeglądane w obrębie bieżącego miesiąca oraz za dowolny okres w obrębie bieżącego roku obrachunkowego.

  Grupy operacji - program umożliwia wprowadzanie dokumentów w oparciu o zdefiniowane grupy operacji. Są one odpowiednikiem kont w pełnej księgowości i znacznie skracają czas wprowadzania danych. Inną ich zaletą jest możliwość tworzenia w oparciu o nie zestawień oraz szybkiego sumowania obrotów dla jednej lub kilku wybranych operacji. Istnieje możliwość zdefiniowania różnych grup operacji dla poszczególnych lat obrachunkowych, jak również przeniesienia ich definicji z roku poprzedniego.

  Aplikacja oblicza deklaracje PIT dla każdego podatnika zarejestrowanego w systemie. Program sumuje przychody podatnika z różnych źródeł, m.in. z udziałów w firmach zarejestrowanych w RAKSSQL KPiR oraz innych, a także z tytułu najmu i dzierżawy. Wydruki deklaracji są zgodne z aktualnymi drukami oryginalnymi i mogą być składane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Do deklaracji można również wydrukować przelewy. Program każdorazowo podczas obliczania deklaracji pobiera aktualne dane z zapisów księgowych. W każdym momencie istnieje możliwość ręcznego skorygowania deklaracji.

  Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT - program umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i innych artykułów i usług. Zapisu do rejestru możemy dokonywać bezpośrednio lub wraz z rejestrowaniem dokumentów w księdze. Program umożliwia sporządzenie rejestru za dowolny okres, dla dowolnie wybranego kontrahenta i/lub wybranych grup operacji. Zestawienia VAT są dostępne w dowolnym momencie pracy z programem, co pozwala na uzyskiwanie natychmiastowej informacji o kwotach podatku po wprowadzeniu każdego dokumentu źródłowego. Na podstawie rejestrów program tworzy deklarację VAT z możliwością wydruku formularza deklaracji i przelewu do urzędu skarbowego.

  Kartoteki i ich podział na globalne (np. właściciele i źródła przychodów) i lokalne (np. kontrahenci) eliminuje konieczność uzupełniania tych samych danych w każdej z zakładanych firm. Zaletą jest również to, że każdy z zarejestrowanych właścicieli może mieć zdefiniowane udziały w każdym z zarejestrowanych źródeł przychodów. W takim przypadku program automatycznie pobiera dane z odpowiednich firm w celu obliczenia całkowitego dochodu. Podział na kartoteki lokalne, a w powyższej sytuacji na odrębne lata obrachunkowe wcale nie oznacza, że zakładając nowy rok obrachunkowy trzeba na nowo uzupełniać wszystkie kartoteki. Mogą być one przeniesione z roku poprzedniego.

  Zestawienia dostępne w RAKSSQL Księga Podatkowa i Ryczałt mogą zawierać informacje o zapisach w księdze i rejestrach za wybrany okres, dla dowolnego kontrahenta i dowolnej kolumny księgi. Zapisy w księdze mogą być przypisane do dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika grup operacji. W oparciu o te grupy użytkownik może generować zestawienia zgodne ze swoimi potrzebami. Dla zarejestrowanych w firmie pojazdów prowadzone są ewidencje przebiegów i kosztów związanych z ich eksploatacją.

  Rozrachunki z kontrahentami i możliwość ich bieżącego śledzenia to jedna z kluczowych funkcji dostępnych w programie. Rozliczanie operacji odbywa się w module Kasa, Bank, Rozrachunki, a informacje o rozliczeniach automatycznie są przekazywane do księgi. Istnieje również możliwość rozliczania dokumentów bezpośrednio w module Księga Podatkowa, bez rejestracji dokumentów kasowych. Szybkie podliczanie umożliwia podejrzenie aktualnego stanu należności i zobowiązań. Możliwe jest również utworzenie rozbudowanego zestawienia.

  Automatyczne księgowanie dokumentów uzyskiwane jest za sprawą współpracy z pozostałymi częściami systemu RAKSSQL. Pełna integracja systemu sprawia, że z modułu Sprzedaż i Magazyn księgowane mogą być zarówno dokumenty sprzedaży jak i zakupu, listy płac, rachunki do umów zleceń i umów o dzieło oraz składki ZUS, FP i FGŚP rejestrowane są z modułu Kadry i Płace zaś współpraca z modułem Środki Trwałe zapewnia możliwość księgowania wszystkich wydarzeń związanych ze środkami trwałymi w szczególności odpisów amortyzacyjnych. W przypadku bezpośredniej współpracy program zapewnia pełną kontrolę nad księgowanymi dokumentami.