pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
Księga Handlowa

RAKSSQL Księga Handlowa

RAKSSQL Księga Handlowa to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy składający się ze wszystkich niezbędnych elementów do sprawnego prowadzenia pełnej księgowości w firmach prywatnych, państwowych, fundacjach i organizacjach non profit.
Program jest przejrzysty i łatwy do opanowania w krótkim czasie. Realizuje niezbędne operacje księgowe począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez pełne rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku wyników, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawień i raportów.

Kluczowe możliwości:

Pełna obsługa Finansów:
 • obsługa kasy: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,
 • obsługa banku: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności masowych),
 • obsługa rozrachunków: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.
Pełna integracja i ciągłość ewidencji

Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych:

 • z modułu Sprzedaż i Magazyn księgowane mogą być zarówno dokumenty sprzedaży jak i zakupu,
 • z moduły Kadry i Płace rejestrowane są listy płac, rachunki do umów zleceń i umów o dzieło oraz składki ZUS, FP i FGŚP,
 • współpraca z modułem Środki Trwałe zapewnia możliwość księgowania wszystkich wydarzeń związanych ze środkami trwałymi w szczególności odpisów amortyzacyjnych
 • z modułu Finanse pochodzą dokumenty powstałe po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego.

Wprowadzenie tych dokumentów powoduje automatyczne utworzenie dokumentów księgowych z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania. W przypadku bezpośredniej współpracy program zapewnia pełną kontrolę nad księgowanymi dokumentami. Dokumenty sprzedaży i zakupu mogą być wprowadzone również poprzez import z pliku, w przypadku, gdy księga i magazyn działają w różnych sieciach komputerowych.

Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.

Dodatkową przewagą systemu RAKSSQL jest możliwość zachowania ciągłości pracy i wszystkich wprowadzonych danych niezależnie od rodzaju prowadzonej w danym roku ewidencji księgowej. Dla każdego roku obrachunkowego możliwa jest zmiana formy prowadzonej ewidencji/działalności. Nie jest konieczna zmiana programu. Cała historia i wszystkie wprowadzone dane m.in.: dokumenty, deklaracje, rozrachunki, kontrahenci będą dalej dostępne, zarówno do modyfikacji jak i wprowadzania nowych danych.

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

RAKSSQL Księga Handlowa posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Znakomicie zwiększa to efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych. np. w sytuacji, gdy na fakturze zakupu znajdują się zarówno pozycje "kosztowe", jak i towary zakupione do dalszej odsprzedaży, oznaczenie znacznikami pozycji np. kosztowych umożliwi ich odrębne zaksięgowanie na konta ewidencjonujące koszty prowadzonej działalności.

Rozszerzony system rejestracji i ewidencji dokumentów księgowych

Typy dokumentów: podział na dzienniki księgowe został rozszerzony o możliwość rejestracji charakteru dokumentu księgowego takiego m.in. jak: faktura sprzedaży, zakupu, dokument magazynowy, dowód wewnętrzny etc. Dzięki temu podziałowi łatwiejsze jest zarządzanie i zautomatyzowane wprowadzanie dokumentów księgowych.

Stan dokumentów to naturalne rozszerzenie dostosowujące system do faktycznego stanu, w jakim może znajdować się dokument w rzeczywistości:

 • niezarejestrowany określa dokument, który dopiero pojawił się w firmie/systemie księgowym i nie są jeszcze znane jego wszystkich cechy charakterystyczne - został odebrany i w systemie księgowym zaznaczono jego pojawienie się,
 • w buforze określa dokument, który jest wprowadzany do systemu w całości lub częściowo, ale nie została zweryfikowana poprawność jego wprowadzenia; dokument ten nie jest uwzględniany w zestawieniach i raportach,
 • zarejestrowany to dokument, który został całkowicie wprowadzony i poddany pełnej kontroli zgodności zapisów kont, rozrachunków i rejestru VAT; uwzględniany jest we wszystkich zestawieniach i raportach, jednakże daje możliwość wprowadzania modyfikacji/zmian,
 • zaksięgowany to dokument zgodnie z Ustawą o Rachunkowości zamknięty, niedający już możliwości zmian i modyfikacji, uwzględniany we wszystkich zestawieniach i raportach.

Kosz dokumentów to zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do definitywnego usunięcia dokumentów z kosza wymagana jest akceptacja osób upoważnionych posiadających stosowne uprawnienia.

Dedykowany system obsługi deklaracji podatkowych - RAKSSQL Księga Handlowa wyposażony jest w system obsługi wszystkich deklaracji podatkowych. Wykorzystanie pełnej integracji oraz ciągłości ewidencji księgowej pozwala m.in. na tworzenie dla jednego właściciela deklaracji obejmującej przychody uzyskiwane z kilku różnych źródeł działalności, niezależnie od formy prowadzonej ewidencji (księga handlowa, księga podatkowa, ryczałt). Ponadto w systemie zapewniona jest pełna kontrola i historia kolejnych publikowanych przez ministerstwo wersji. System umożliwia edycję i wydruk w ramach każdej z wersji deklaracji zarówno tych historycznych jak i obowiązującej. Dodatkowo w wersji systemu dla biur rachunkowych istnieje możliwość jednoczesnej obsługi deklaracji dla wszystkich firm prowadzonych w systemie.

Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT - program umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i innych artykułów i usług. Zapisu do rejestru możemy dokonywać bezpośrednio lub wraz z rejestrowaniem dokumentów w księdze. Program umożliwia sporządzenie rejestru za dowolny okres, dla dowolnie wybranego kontrahenta i/lub wybranych grup operacji. Zestawienia VAT są dostępne w dowolnym momencie pracy z programem, co pozwala na uzyskiwanie natychmiastowej informacji o kwotach podatku po wprowadzeniu każdego dokumentu źródłowego. Na podstawie rejestrów program tworzy deklarację VAT z możliwością wydruku formularza deklaracji i przelewu do urzędu skarbowego.

Monitor pracy księgowych - RAKSSQL rejestruje czas pracy, ilość i wartość wprowadzonych i zaksięgowanych dokumentów i dekretów w rozbiciu na każdą prowadzoną firmę i każdego użytkownika. Dzięki tym informacjom można dokładnie określić zarówno ilość, jak i efektywność wykonanej pracy w zadanym okresie. Te dane pozwalają lepiej ocenić zakres i czasochłonność wykonywanej pracy.

System załączników - w systemie RAKSSQL istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.

Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów kompletnej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów czy jakichkolwiek innych dokumentów. Jednocześnie każdy artykuł dostępny w kartotece towarów może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję czy też "skan" faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

Zarządzanie dokumentami to narzędzie, które ma nieograniczoną liczbę zastosowań zależnych jedynie od potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

Księga Handlowa W tej kategorii nie ma produktów.