pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
enova365

System erp enova365

... to najnowszej generacji oprogramowanie dla firm. Jest to w pełni zintegrowany program księgowy oraz program do zarządzania stworzony w oparciu o technologię Microsoft.NET. 

Wybierz to czego potrzebujesz - korzystaj tylko z tych modułów enova365, które są niezbędne do wspierania działań w Twojej firmie. Dostosuj funkcjonalność systemu do wielkości firmy, mobilności pracowników i ich preferencji użytkowania. W każdej chwili możesz przejść na wyższą wersję i zmienić model dostępu. Dzięki temu system będzie rozwijał się wraz z Twoją firmą.

Elastyczność i mobilność - enova365 daje również możliwość dowolnej konfiguracji - dostępne są wersje: okienkowa, przeglądarkowa oraz dotykowa (dla urządzeń z systemem Windows 8.1 i Android). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z systemu w modelu hybrydowym: wersja okienkowa + wersja przeglądarkowa + wersja dotykowa - pracujące na jednej bazie danych, w ramach jednej instalacji.

Zdecyduj jak chcesz korzystać z enova365 - jest dostępna lokalnie oraz w chmurze prywatnej lub publicznej. Możesz zakupić licencję programu na własność lub korzystać z niej w modelu abonamentowym. Możesz też wydzierżawić program razem z infrastrukturą techniczną. enova365 daje dostęp do funkcjonalności przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Można więc pracować na urządzeniach mobilnych: tabletach i smartfonach.

enova365 to system informatyczny dla firm dostępny w trzech odmianach funkcjonalnych - w "trzech kolorach". W związku z tym enova365 może rozwijać się wraz z rosnącymi potrzebami Użytkownika. W tym przypadku zamiast kosztownej wymiany oprogramowania mamy do czynienia wyłącznie z rozszerzeniem funkcjonalności.

Wersja srebrna

System w wersji srebrnej to oprogramowanie dla firm małych i średnich. Do obsługi podatkowo-finansowej podatników zaproponowano w tym rozwiązaniu Księgę Przychodów i Rozchodów. Wersja srebrna oferuje standardową funkcjonalność modułów zaprojektowaną przez producenta.

Wersja złota

Ta wersja programu powstała z myślą o wymagających Użytkownikach, którzy prowadzą księgowość w oparciu o plan kont. Adresowany jest głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw. Moduły obsługujące sprzedaż oraz kadry i płace posiadają wzbogaconą funkcjonalność w stosunku do wersji srebrnej, a cały system jest wyposażony w mechanizm definiowania przez Użytkownika dodatkowych pól (cech) do dowolnych elementów systemu. W ten sposób Użytkownik samodzielnie rozszerza funkcjonalność systemu. Zdefiniowane cechy mogą być wykorzystane w prezentacji danych oraz przy tworzeniu raportów i analiz.

Wersja platynowa

To rozwiązanie, które jest w stanie zaspokoić najwyższe wymagania Użytkownika. System w tej wersji podlega praktycznie nieograniczonej rozbudowie. Jego konstrukcja umożliwia "doczytywanie" zewnętrznych modułów tworzonych przez integratorów systemu niezależnie od producenta, które rozszerzają standardową funkcjonalność systemu o funkcjonalność dedykowaną dla danej firmy. Stąd też lepiej można dostosować system enova365 do potrzeb Użytkownika, w tym umożliwić współpracę z innymi aplikacjami.

enova365 W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Kadry Płace

  enova365 Kadry Płace

  System kadrowo-płacowy enova365 jest przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów, w większości przypadków może być zrealizowana samodzielnie przez użytkownika programu.

  System enova365 gwarantuje swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Program współpracuje z Programem Płatnika (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami - Rejestratorami Czasu Pracy (RCP). Konstrukcja programu gwarantuje pełną współpracę z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy) jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika programu. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków. System spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

  Kadry

  Rozbudowana, posiadająca układ menu, ewidencja osobowa pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne (pracowników lub zleceniobiorców), dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilnoprawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa).

  Program pozwala z jednej strony na usuwanie błędnych zapisów, z drugiej zaś strony mechanizm "zapisów historycznych" daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji - w programie pozostanie informacja o "starej" i "nowej" zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu. Program pozwala również na odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy.

  Płace

  Moduł Płace pozwala na rozliczenie nie tylko etatów, umów zleceń, ale również pozwala na udzielenie długoterminowych pożyczek, zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto wypłaty. Umożliwia realizację dodatkowych wypłat. Standardowe funkcje pozwalają m.in. na: ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.

  Kalendarze

  Ergonomiczne kalendarze pozwalają na:

  • definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej),
  • odnotowanie odstępstw od założonego grafika (zarówno obecności, jak i nieobecności),
  • bezpośrednią współpracę z automatycznymi Rejestratorami Czasu Pracy (RCP).
  Deklaracje

  W opcji tej zebrano wszelki deklaracje: podatkowe: PIT-4, 11, 8A, 8B, IFT-1, deklaracje ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA, rozliczeniowe: DRA, RCA, RNA, RZA, RSA. Ponadto enova365 Kadry Płace współpracuje z Programem Płatnika - można eksportować (w formacie *.kdu) wszystkie deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

  Definiowalny system wydruków

  enova365 Kadry Płace zapewnia zbudowanie w dowolnym układzie wydruków w oparciu o dane z programu, co daje możliwość uproszenia procesu różnego rodzaju sprawozdawczości. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do MS Word, gdzie może podlegać modyfikacjom do potrzeb użytkownika.

  enova365 Pulpity

  ... to moduł umożliwiający pracownikom swego rodzaju "samoobsługę" w załatwianiu za pośrednictwem Internetu lub intranetu większości spraw administracyjnych bez konieczności wypełniania uciążliwej dokumentacji papierowej. Automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi to również klucz do zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy efektywności operacyjnej.

  enova365 Pracownicy Koszty Projektów

  ... to dodatek dający możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń.

  enova365 Import/Eksport RCP

  ... to dodatek zapewniający wymianę danych między czytnikiem RCP a programem enova365.

 • Księga Podatkowa

  enova365 Księga Podatkowa

  Moduł zapewnia obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to: Zapisy księgi, Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży, Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, dokumenty wewnętrzne, zestawienia przychodów i kosztów, rozliczenia z kontrahentami.

  enova365 Księga Podatkowa to nowoczesne oprogramowanie do prowadzenia uproszczonej księgowości. Struktura modułu jest prosta w swojej konstrukcji, ma układ rejestrowy (ilość i nazwy rejestrów określa użytkownik) - rejestry to odpowiednik segregatorów w których gromadzony jest dany typ dokumentów.

  Program enova365 Księga Podatkowa posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz zapisy księgowe wyliczane są kwoty podatku oraz sporządzane i drukowane jest deklaracja VAT-7.

  System filtrów (dowolnie definiowanych przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

  Na funkcjonalność systemu składają się:

  Zapisy

  Zapisy księgowe są chronologicznie numerowane w ciągu roku obrachunkowego. Można je również przeglądać wg typu rejestrów, z których powstały np. Sprzedaż, Zakup, Dokumenty wewnętrzne.

  Ewidencja dokumentów

  W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Po wprowadzeniu dokumenty są przeksięgowane do Książki Przychodów i Rozchodów automatycznie.

  Ewidencja VAT

  Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 - miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  To nic innego jak prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres, oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

  Zestawienia księgowe

  To funkcja systemu, która pozwala użytkownikowi zdefiniować: rachunek wyników (przychody i koszty) i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

  "Złe długi"

  enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT oraz korektę kosztów z tytułu „złych długów”.

  e-Deklaracje

  Mechanizm umożliwiający wysyłanie do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym  lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru. 

  Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości

  Wprowadzono możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu przez wykorzystanie pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT). Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.

  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  ... to moduł dodatkowy umożliwiający import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej w jednym z wielu formatów danych.

  enova Wirtualne Wyciągi Bankowe

  ... to dodatek umożliwiający prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych.

  enova Platforma Managera

  ... to dodatek udostępniający kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu: prognoza stanu gotówki, przychodów ze sprzedaży, struktury wiekowej zobowiązań i należności, informacja o zobowiązaniach podatkowych, inne.

 • Księga Handlowa

  enova365 Księga Handlowa

  Program enova365 Księga Handlowa zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.

  Podstawowe funkcje to:

  • dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników,
  • ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży,
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT (raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały),
  • zestawienia sald i obrotów,
  • rozliczenia z kontrahentami.

  Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych bieżących i statystycznych (na koniec roku). Program enova365 Księga Handlowa posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

  Księgowość w systemie enova365 reprezentuje nową generację oprogramowania do pełnej księgowości pracującego w środowisku Windows. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny - stąd możliwość samodzielnego modyfikowania i dostosowania do własnych potrzeb parametrów programu. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, program dostarcza szerokiego wachlarza funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji powtarzanych dokumentów czy też operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on "otwarty" na wiele sugestii operatora. Napisano go z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem informatycznym, które ma im usprawniać codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego.

  Na funkcjonalność systemu składają się:

  Dziennik

  Możliwość prowadzenia zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu np. Sprzedaż, Wyciągi bankowe itp.

  Ewidencja dokumentów

  W systemie dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Po wprowadzeniu dokumentów mogą one być przeksięgowane do dziennika automatycznie.

  Ewidencja VAT

  Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 - miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Umożliwia prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych). Program enova365 umożliwia również prowadzenie ewidencji rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

  Zestawienie sald i obrotów

  Możliwe jest również przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Do wyliczeń stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonane w buforze dziennika księgowań.

  Zestawienia księgowe

  To funkcja systemu, które pozwala użytkownikowi zdefiniować bilans firmy, rachunek wyników i inne zestawienia oraz wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.

  Deklaracje

  Deklaracja CIT-2 i PIT-5 sporządzana i drukowana automatycznie.

  Schematy księgowe

  Schematy księgowe to automatyczne dekretowanie wszystkich dokumentów na podstawie informacji zawartej na dokumencie takich jak: kwota, data, kontrahent oraz opis analityczny wprowadzony. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Schematy księgowań i system parametrów kontrolujących poprawność zapisów eliminują pojawienie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

  "Złe długi"

  enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT oraz korektę kosztów z tytułu „złych długów”.

  Bufor księgowań

  Bufor to miejsce, w którym można jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów czy dekretów dokonywać poprawek. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Daje to możliwość efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

  eDeklaracje

  enova365 Księga handlowa daje możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

  Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości

  Wprowadzono możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu przez wykorzystanie pliku o ustalonym formacie (XML, XLS lub TXT). Dzięki takiej możliwości ogranicza się lub nawet eliminuje ręczne wprowadzanie dokumentów (sprzedaży, zakupu) dostarczonych przez klienta.

  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  ... to moduł dodatkowy umożliwiający import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej w jednym z wielu formatów danych.

  enova Wirtualne Wyciągi Bankowe

  ... to dodatek programu umożliwiający prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych.

  enova Analizy MS Excel

  ... to narzędzie dodatkowe powiązane z modułem księgowym programu enova365, które udostępnia mu dane pochodzące z planu kont w Microsoft Excel . Dzięki temu można konstruować bardzo zaawansowane zestawienia księgowe podlegające dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova365.

  enova Platforma Managera

  ... to dodatek udostępniający kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu: prognoza stanu gotówki, przychodów ze sprzedaży, struktury wiekowej zobowiązań i należności, informacja o zobowiązaniach podatkowych, inne.

 • Księga Inwentarzowa

  enova365 Księga Inwentarzowa

  Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Możemy otrzymać zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, które zaliczane są w koszty bez konieczności ich amortyzowania.

  Program enova365 Księga Inwentarzowa obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych nie podlegających amortyzacji. Dla degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momentu raty amortyzacyjne powinny być liczone algorytmem liniowym. Program pozwala również na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi takimi jak przeglądy czy legalizacje oraz wyceny.

  Ponadto program pozwala na:

  • ewidencję zestawów środków trwałych,
  • rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej),
  • dowolne ustawienia lat obrachunkowych,
  • pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym,
  • automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych,
  • inwentaryzacja środków trwałych - również za pomocą kolektorów danych,
  • rozliczanie ulg inwestycyjnych.
 • Faktury

  enova365 Faktury

  Moduł enova Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów sprzedaży, towarów oraz usług. Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych uzupełniający funkcjonalność Faktur dostarcza informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o dokumenty sprzedaży.

  Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych. Podstawowe funkcje to:

  • generowanie list i dokumentów sprzedaży,
  • tworzenie kart towarowych i usługowych,
  • definiowanie cen i tworzenie cenników,
  • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.

  Program prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne).

  System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.

  Sprzedaż

  W module sprzedaży generowane są następujące dokumenty: faktury, faktury do paragonu, paragony, faktury korygujące, rachunki, rachunki korygujące. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych dokumentów sprzedaży (tylko w wersji Złotej i Platynowej Handlu, nie dotyczy samego fakturowania).

  Dokument sprzedaży umożliwia podział płatności wprowadzając różne formy, terminy a nawet płatników. Szeroki zakres filtrowania informacji daje Użytkownikowi znaczące możliwości analizowania danych dotyczących sprzedaży. Numeracja dokumentów jest definiowana przez Użytkownika.

  Ergonomia modułu fakturowania

  Jedną z możliwości systemu jest uprzednie przygotowanie listy towarów (pozycji dokumentu handlowego) z późniejszym wyborem rodzaju dokumentu np. faktura/paragon. W przypadku zmiany typu dokumentu w trakcie jego wystawiania, ceny zostaną przeliczone czyli np. wcześniejsze wyliczenie od netto będzie zmienione na wyliczenie od brutto. W trakcie zamykania dokumentu system informuje o limicie kredytowym kontrahenta i jego zobowiązaniach, w tym przeterminowanych. Możliwe jest zablokowanie sprzedaży z powodu zaległości płatniczych.

  Cennik

  Moduł jest miejscem przechowywania informacji o towarach i usługach. Karta towarowa zawiera dane o nazwie, dostawcy, przechowuje 4 rodzaje numerów (kodów) identyfikacyjnych, jednostkę, stawkę VAT oraz definiuje wartość narzutu i marży. Odpowiednie zdefiniowanie kart umożliwia edycję nazw i opisów na dokumentach sprzedaży. Karty towarowe występujące w module Handel przechowują także informacje o zasobach, uzyskanej marży i obrocie.

  Ceny

  enova pozwala na stworzenie dowolnej liczby cen. Ich wartość definiowana jest poprzez narzut, marżę, różnego rodzaju cechy kontrahenta i towaru. Mechanizm ten umożliwia pełną automatyzację wyliczenia cen, wartości brutto i netto. Określenie wartości ceny podstawowej na karcie towaru (np. równej cenie zakupu) zapoczątkowuje proces automatycznego wyliczenia pozostałych cen.

  Kontrahenci i urzędy

  Słownik przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach. Podstawowe informacje w przypadku odbiorców towarów i usług to dane teleadresowe, numer NIP, formy i terminy płatności oraz przydzielony rabat. Na karcie można zarejestrować dowolna liczbę rachunków kontrahenta. Ponadto z poziomu karty kontrahenta użytkownik ma dostęp do rozrachunków i dokumentów rozliczeniowych.

  Raporty i wydruki

  Moduł Faktury oferuje następujące raporty, zestawienia i wydruki:

  • raport sprzedaży wg kontrahentów,
  • ewidencja VAT,
  • dokumenty sprzedaży,
  • raport sprzedaży wg towarów i usług,
  • transakcje wg numerów,
  • cennik pełny i fragmentaryczny.

  Podstawowe raporty modułu Ewidencja Środków Pieniężnych to:

  • dokumenty nierozliczone,
  • dokumenty wg terminów płatności,
  • struktura wiekowa należności,
  • raporty kasowe.
  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Prowadzenie raportów kasowych i bankowych (w tym walutowych) służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

  Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Prowadzi również ewidencję dokumentów rozliczeniowych takich jak różnice kursowe, kompensaty, rozliczenie zaliczek, delegacji.

 • Handel

  enova365 Handel

  Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova365 oparta o wykorzystanie czterech modułów: Handel (Fakturowanie, Gospodarka magazynowa, Zamówienia, Analizy handlowo-magazynowe), Ewidencja Środków PieniężnychEwidencja Dokumentów (w zakresie ich rejestracji wraz z ewidencją VAT) oraz Kontrahentów i Urzędów.

  System przeznaczony jest dla firm prowadzących działalność handlową (hurtową i detaliczną), usługową i w pewnym zakresie produkcyjną, operujących w różnych branżach gospodarki.

  Faktury

  Moduł Faktury zapewnia obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów handlowych (w dowolnej walucie), towarów oraz usług. Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych, uzupełniający funkcjonalność Faktury, dostarcza informacje o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o zarejestrowane dokumenty związane z płatnościami.

  Bogaty wachlarz raportów pozwala analizować efektywność działań handlowych. Podstawowe funkcje to:

  • prowadzenie list i generowanie dokumentów sprzedaży,
  • tworzenie kart towarowych, produktowych, usługowych i recepturowych,
  • definiowanie cen i tworzenie cenników,
  • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.

  Program enova365 prowadzi ewidencję rozrachunków (z uwzględnieniem kompensat), posiada odpowiedni dla tego typu operacji zestaw dokumentów: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). System filtrów definiowanych przez Użytkownika zapewnia duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania w dowolnym momencie informacji istotnej dla Użytkownika.

  W submodule Faktury generowane są następujące dokumenty: faktury sprzedaży i zakupu, w tym faktury zaliczkowe, wewnętrzne UE, faktury do paragonu, paragony, faktury korygujące.

  Dokument sprzedaży umożliwia podział płatności, wprowadzając różne formy, terminy, a nawet płatników. Szeroki zakres filtrowania informacji daje Użytkownikowi znaczące możliwości analizowania danych dotyczących sprzedaży. Numeracja dokumentów jest definiowana przez Użytkownika.

  Zamówienia

  Zamówienia, zamówienia z rezerwacją, oferty - system prowadzi ewidencję wymienionych dokumentów. Mogą one funkcjonować samodzielnie lub być powiązane z dokumentami sprzedaży, zakupu lub magazynowymi. Możliwa jest częściowa realizacja zamówień, a następnie realizacja pozostałej części zamówienia.

  Generator zamówień - enova365 posiada wbudowany mechanizm generowania zamówień do dostawców. Zamówienia takie mogą być automatycznie tworzone dla wskazanych towarów, dostawców. Generator ma możliwość uwzględnienia: obrotów w zadanym okresie czasu (ze współczynnikiem procentowym), stanu magazynu, stanów minimalnych i maksymalnych, istniejących zamówień do dostawców i od odbiorców, najkorzystniejszych cen.

  Cennik

  Lista Cennik jest miejscem przechowywania informacji w postaci kartotek towarowych, produktowych, recepturowych i usługowych. Jej podstawowym celem jest prezentacja cen oferty przedsiębiorstwa dla potrzeb wewnętrznych. Na potrzeby kontrahentów operator systemu korzysta z listy "Cennik kontrahenta".

  Karta towarowa zawiera dane o nazwie towaru, dostawcy, przechowuje wiele rodzajów numerów (kodów) identyfikacyjnych, jednostki, stawkę VAT, definiuje wartość narzutu i marży odpowiednio dla cen hurtowej i detalicznej (system pozwala zdefiniować dowolną liczbę automatycznie lub ręcznie naliczanych cen), określa stan minimalny i maksymalny itd. Odpowiednie zdefiniowanie kart umożliwia edycję nazw i opisów na dokumentach sprzedaży.

  Karta towarowa

  Dostarcza informacje o zasobach związanych z każdą dostarczaną partią towaru (partie towaru rejestrowane są jako odrębne pozycje, dzięki czemu operator ma możliwość sprzedaży ze wskazaniem partii z uwzględnieniem różnych cen zakupu bądź oznaczeń partii), o uzyskanej marży w powiązaniu z dokumentem i zbiorczo oraz o obrotach (lista wszystkich dokumentów związanych z towarem).

  Ceny

  enova365 pozwala na stworzenie dowolnej liczby cen. Ich wartość definiowana jest poprzez narzut, marżę, różnego rodzaju cechy kontrahenta i towaru. Mechanizm ten umożliwia automatyzację wyliczenia cen, wartości brutto i netto. Określenie wartości ceny podstawowej na karcie towaru (np. równej cenie zakupu) zapoczątkowuje proces automatycznego wyliczania pozostałych cen. Cenniki. Użytkownik może stworzyć, zapisać do pliku lub wydrukować wiele rodzajów cenników w różnych cenach. W zależności od zapotrzebowania są one tworzone dla kontrahenta, grupy towarów lub pełne w dowolnych, zapisanych w systemie cenach, także w walucie obcej.

  Rabaty, rabaty grupowe, ceny grupowe i indywidualne, przeceny

  enova365 wyposażona jest w mechanizm definiowania cen i rabatów grupowych oraz indywidualnych. Funkcjonalność ta realizowana jest przy pomocy wbudowanego kreatora. Ponadto możliwe jest odpłatne oprogramowanie specjalnie działających cen (np. uwzględniających obroty z kontrahentem). System wyposażony jest w łatwe w obsłudze mechanizmy grupowej przeceny kwotowej lub procentowej. Możliwy jest eksport cennika do arkusza kalkulacyjnego, a po korektach cen jego import.

  Cechy

  Mechanizm definiowanych przez Użytkownika pól umożliwia wprowadzanie dodatkowych informacji do systemu. Przy jego pomocy można np. opatrzyć towary datami o zdefiniowanym znaczeniu (upływ ważności atestu). Ten sam mechanizm pomoże określić np. lokalizację towaru w magazynie. Oznaczenie kartotek kontrahentów danymi akwizytorów pozwala na sortowanie wyników sprzedaży wg akwizytorów. Tak zdefiniowana cecha może być podstawą do stworzenia nowych analiz/raportów w przekrojach nieuwzględnionych w standardzie systemu, w tym przypadku np. sprzedaż przypadająca na akwizytora w zadanym okresie czasu.

  Kontrahenci i urzędy

  Słownik przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach. Podstawowe informacje w przypadku odbiorców towarów i usług to dane teleadresowe, NIP, formy i terminy płatności oraz przydzielony rabat. Na karcie można zarejestrować dowolną liczbę rachunków kontrahenta. Ponadto z poziomu karty kontrahenta użytkownik ma dostęp do rozrachunków i dokumentów rozliczeniowych, wszystkich dokumentów handlowo-magazynowych tego kontrahenta oraz wgląd w marżę uzyskaną na każdej partii towarowej.

  Ewidencja dokumentów/ Ewidencja VAT

  W tej części systemu dokonuje się ewidencjonowania każdego typu dokumentów, które podlegają księgowaniu. Po zatwierdzeniu w module Handel dokumentów magazynowych, sprzedaży i zakupu lub kasowo-bankowych, pojawiają się one w "Ewidencji dokumentów" automatycznie.

  Moduł "Ewidencji dokumentów", z punktu widzenia modułu Handel, umożliwia wprowadzanie dokumentów handlowych rejestrujących odpowiednie zapisy VAT i generujących zobowiązania lub należności, bez konieczności rejestrowania pozycji towarowo-usługowych tych dokumentów.

  W jej ramach umieszczono dwie listy:

  • Ewidencja VAT - zawierająca zapisy VAT dla zakupów i sprzedaży z danego okresu,
  • Rejestr VAT - zawierający zapisy zakwalifikowane w danym okresie do deklaracji VAT.

  System wyposażony w inne moduły (Księga Handlowa i InwentarzowaKadry Płace) gromadzi w "Ewidencji dokumentów" także memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, amortyzację itp. Wprowadzone dokumenty mogą być przeksięgowane do dziennika automatycznie.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Moduł umożliwia prowadzenie raportów kasowych i bankowych (w tym walutowych). Ewidencja służy do wystawiania i drukowania dokumentów KP i KW (na podstawie których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres) oraz do rejestracji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

  Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku. Na odpowiednich listach gromadzi także dokumenty rozliczeniowe takie jak: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty, rozliczenie zaliczek i delegacji.

  Magazyn

  Moduł Magazyn zarządza gospodarką magazynową ewidencjonując towary, produkty i usługi (także receptury) oraz rejestrując ich przepływy w relacjach ilościowych i wartościowych (dla towarów i produktów) za pomocą dokumentów magazynowych. 

  W standardowym zestawie dokumentów systemu enova365 można wyróżnić: przyjęcie do magazynu, wydanie z magazynu, przesunięcie międzymagazynowe, rozchód/przychód wewnętrzny, inwentaryzacja, strata, nadwyżka i inne. W systemie można przechowywać dokumenty wzorcowe, które nie wpływają na stany magazynowe, a służą do szybkiego tworzenia innych dokumentów. Numeracja dokumentów jest definiowana.

  Stany magazynowe

  Lista "Stany magazynowe" jest miejscem dostarczania informacji zasadniczo o stanie i wartości towarów w magazynach na podstawie zarejestrowanych obrotów (wystawionych dokumentów), może także prezentować dane związane z ilością i stanem zarezerwowanych towarów. Kartoteki towarowe i produktowe posiadają ewidencję obrotów magazynowych (przychody/rozchody). Nie dotyczy to kartotek usługowych i recepturowych. System może podać stan na dowolny dzień w przeszłości.

  W systemie zastosowano mechanizmy przeliczania jednostek. Można zastosować przeliczniki globalne w konfiguracji, obowiązujące dla wszystkich towarów lub indywidualne rejestrowane dla danego towaru na jego karcie. Możliwe jest przedstawienie stanu magazynu w jednostce alternatywnej.

  Obsługa stanów magazynowych i ich wycena odbywa się w cenach rzeczywistych metodami FIFO, LIFO oraz uwzględnia sprzedaż towaru z wybranej partii. Możliwa jest realizacja obrotu wg cechy np. daty trwałości produktów spożywczych.

  Mechanizm zamknięcia okresu magazynowego pozwala na wyliczenie i zapamiętanie stanu magazynowego wraz z poszczególnymi partiami magazynowymi składającymi się na ten stan. Daty zamknięć okresów stanowią punkty odniesienia dla wyliczanego stanu. Dzięki temu raporty, w tym stanu magazynu na dowolny dzień są wykonywane znacznie szybciej. Zamknięcie okresu magazynowego może być dokonane w dniu wskazanym przez Użytkownika.

  Inwentaryzacja

  System ewidencjonuje dokumenty inwentaryzacji. Na ich podstawie umożliwia stworzenie dokumentów typu Inwentaryzacja Strata i Inwentaryzacja Nadwyżka. Inwentaryzacja może być robiona w odniesieniu do stanu z dnia zamknięcia okresu magazynowego lub wg daty dokumentu inwentaryzacji (zalecany standard konfiguracji). Dokumenty straty i nadwyżki wynikające z różnicy pomiędzy stanem w systemie a inwentaryzacją robione są dopiero w momencie jego zatwierdzenia. Jednak odpowiednie raporty na bieżąco pozwalają określić wielkość straty i nadwyżki inwentaryzacyjnej.

  Wydruki i raporty
  • Faktury - dostępnych jest wiele typowych raportów sprzedaży. Wśród nich można wymienić następujące zestawienia i wydruki: raport sprzedaży wg kontrahentów, raport sprzedaży wg towarów i usług, raport marży, RKZ, transakcje wg numerów, dokumenty sprzedaży, cennik pełny i fragmentaryczny,
  • Ewidencja Środków Pieniężnych - podstawowe raporty dostępne w module to: dokumenty nierozliczone, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności, raporty kasowe.
  • Magazyn - w module zamieszczono między innymi następujące wydruki: stan magazynu na dowolny dzień, cenniki zbiorcze, częściowe, indywidualne, różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych, zestawienia obrotów magazynowych wg kontrahentów, towarów i dokumentów.

  System definiowanych filtrów daje duże możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla Użytkownika w dowolnym momencie. Poza wydrukami dokumentów i raportów Użytkownik ma możliwość wydrukowania list w zdefiniowanym przez siebie wyglądzie.

  Urządzenia zewnętrzne

  System współpracuje z wybranymi typami urządzeń zewnętrznych. Należą do nich: drukarki fiskalne, klawiaturowe i programowalne czytniki kodów, inwentaryzatory/kolektory danych, urządzenia mobilne dla handlowców. 

 • Produkcja

  enova365 Produkcja

  Moduł enova365 Produkcja pozwala na definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów.

  Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii wykorzystywanej tylko w tym zleceniu - można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową.

  Zlecenie można zostać utworzone przez dokonanie wyboru:

  • produktu - związana z nim technologia zostanie wtedy automatycznie wykorzystana w procesie produkcji,
  • technologii - produkty w niej występujące staną się pozycjami zlecenia.

  W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów. Można więc tworzyć je w miarę postępu realizacji zlecenia.

  Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które mogą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. Można więc na przykład wygenerować ze zlecenia produkcyjnego zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania.

  Moduł umożliwia:

  • obsługę produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym,
  • szybką kalkulację kosztu wytworzenia,
  • szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych,
  • swobodę generowania dokumentów magazynowych - na wybrane surowce/produkty, w tym na część ilości.

  Struktura technologii, zlecenia produkcyjnego oraz ich powiązanie

  Przykładowy obieg dokumentów wykorzystujący moduły enova365 Handel i Produkcja

 • CRM

  enova365 CRM

  Moduł enova365 CRM przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania informacjami o kontrahentach oraz działalności związanej z relacjami z tymi kontrahentami. Zasadniczym elementem CRM-u jest rejestracja zadań oraz zdarzeń powiązanych z kontrahentami:

  • zdarzenia rozumiane są jako fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem - może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub fakt otrzymania pisma od klienta;
  • zadania rozumiane jako sprawy, które należy wykonać - np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych, itp.

  Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może zostać połączona w kampanię.

  Szczególną cechą enova365 CRM jest pełna integracja z pozostałymi modułami systemu ERP. Wszystkie moduły systemu korzystają ze wspólnej bazy klientów, możliwe jest powiązanie dokumentów handlowych i księgowych z poszczególnymi zadaniami, zdarzeniami i zleceniami serwisowymi (np. dokumentu RW wykorzystanych do naprawy części).

  Korzyści:
  • budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami,
  • łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu,
  • archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami,
  • sprawna organizacja pracy, delegowanie zadań oraz kontrola realizacji zleconych prac,
  • przemyślane planowanie kontaktów, wzrost zadowolenia klientów,
  • budowanie lojalności i profesjonalnego wizerunku firmy,
  • określenie potencjału kontrahentów w trakcie procesu ciągłego pozyskiwania informacji oraz ich wykorzystywania.
  enova CRM Outlook

  ... to moduł dodatkowy integrujący progam enova z MS Outlook. W trakcie importu program pozwala wybrać kategorię sprawy jakiej dotyczy wiadomość. Kategoria jest rozumiana w enova jako definicja zdarzenia. Wiadomości trafiają do enova jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji.

  enova Serwisy SMS

  ... to moduł który we współpracy z zewnętrznymi bramkami SMS umożliwia wysyłanie wiadomości sms bezpośrednio z programu enova.

 • Serwis

  enova365 Serwis

  Moduł enova365 Serwis oferuje funkcje wspomagające prowadzenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Obsługa zleceń serwisowych opiera się na wyborze urządzenia dla którego otwierane jest zlecenie serwisowe. Taki sposób postępowania umożliwia szczegółowe śledzenie historii napraw i przeglądów. Jest również podstawą do planowania napraw i przyszłych przeglądów serwisowych.

  Zlecenia serwisowe

  ... tworzone w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu. Zlecenie to może automatycznie trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta).

  Przeglądy

  ... mogą być planowane dla każdego urządzenia na podstawie określonych częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego. Program enova automatycznie informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

  Funkcja automatycznych powiadomień

  ... zapamiętuje i łączy urządzenie oddane do naprawy lub przeglądu z kontrahentem (osoba, która zleciła naprawę, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację o zmianie statusu lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia).
  Moduł enova365 Workflow wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami, w związku z czym istnieje możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych bezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy:

  Korzyści z wykorzystania modułu
  • kompleksowa obsługa zleceń serwisowych za pośrednictwem jednego narzędzia,
  • automatyzacja procesu informowania klienta o etapie realizacji zlecenia (powiadomienia e-mail lub SMS),
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi ewidencji przyjmowanych zleceń,
  • możliwość generowania dokumentów handlowych i księgowych z poziomu modułu enova Serwis.
 • Szkolenia

  enova365 Szkolenia

  Moduł enova365 Szkolenia dedykowany jest do wykorzystania w ośrodkach szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Jest w pełni zintegrowany z modułami: księgowym, handlowym, kadrowo-płacowym oraz CRM.

  Podstawowa funkcjonalność modułu enova365 Szkolenia:

  • ewidencja szkoleń,
  • ewidencja uczestników szkoleń,
  • planowanie i obsługa grup szkoleniowych,
  • rozliczanie grup szkoleniowych,
  • sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna.

  Moduł umożliwia realizację następujących zadań:

  • obsługa kartoteki szkoleń,
  • obsługa kartoteki wykładowców,
  • obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie) z możliwością zaznaczenia wykorzystania sali na cele inne niż szkolenia,
  • ewidencja (rejestracja) zgłoszeń uczestników na poszczególne szkolenia,
  • obsługa kartoteki grup szkoleniowych czyli m.in.:fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne),
   • tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń,
   • edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia),
   • harmonogramowanie zajęć grupy z uwzględnieniem:
    • przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,
    • przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności i uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,
  • końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych - wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów,
  • e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej,
  • kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń,
  • tworzenie umów (zlecenie, o dzieło) z wykładowcami, prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców,

  W programie dostępne są też przygotowane standardowe wydruki:

  • harmonogram zajęć dla grupy, zespołu, wykładowcy,
  • lista obecności uczestników na zajęciach,
  • zaświadczenia o ukończeniu (edytowalne),
  • zawiadomienie (zaproszenie na zajęcia),
  • dziennik zajęć,
  • etykiety adresowe,
  • protokół z egzaminu,
  • wydruk zajętości sal za wybrany okres,
  • wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres,
  • możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel),
  • obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.
 • Wypożyczalnia

  enova365 Wypożyczalnia

  Moduł enova365 Wypożyczalnia udostępnia funkcje wspomagające prowadzenie obsługi związanej z rejestracją wypożyczeń. Dzięki elastycznej konfiguracji może być wykorzystany zarówno w bibliotece, jak i firmach budowlanych rozdysponywujących maszyny na place budów.

  Obsługa wypożyczeń zorganizowana jest wokół urządzeń. Oznacza to, że dla każdego wypożyczenia musi być określone urządzenie. Dzięki temu możliwe jest śledzenie informacji o ich aktualnym stanie (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) oraz rejestrowanie wszystkich związanych z urządzeniami aktywności. Tak powstała historia wypożyczeń daje użytkownikowi szczegółową informację o tym, co działo się w danym momencie z konkretnym urządzeniem.

  Możliwość przypisania poszczególnych urządzeń do zdefiniowanych wcześniej modeli ułatwia operatorowi dostęp do informacji, ile egzemplarzy wybranego modelu jest dostępnych do wypożyczenia w żądanym terminie. Wypożyczenie może być wprowadzone dla jednego przedmiotu, ale również na jednym wypożyczeniu można uwzględnić wiele obiektów.

  Moduł enova365 Wypożyczalnia wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami i bezpośrednio z poziomu wypożyczenia pozwalają rozliczać wypożyczenie oraz wystawiać dokumenty handlowe, podpowiadając kwoty należne za każde wypożyczane urządzenie.

  Korzyści z wykorzystania modułu:
  • umożliwienie obsługi wypożyczeń za pośrednictwem jednego narzędzia,
  • ułatwienie i przyspieszenie ewidencjonowania realizowanych wypożyczeń,
  • możliwość wystawienia dokumentów (w tym handlowych i księgowych) z poziomu wypożyczenia czyli np. potwierdzenie przyjęcia kaucji, wydania urządzenia lub rozliczenie wypożyczenia.
  • powiązanie urządzeń z kontrahentami,
  • korzyści wynikające z integracji - pełna współpraca z modułami CRM i Serwis – dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów i na podstawie częstotliwości przeglądów można zaplanować przyszłe przeglądy i naprawy serwisowe dla każdego urządzenia; w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora.
 • Członkowie

  enova365 Członkowie

  Moduł enova365 Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków:

  • członkowie zwyczajni - osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,
  • członkowie wspierający - osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji.

  Ewidencja członków obejmuje:

  • rejestrację danych członka lub kandydata na członka,
  • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,
  • procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków.

  Funkcjonalność składek członkowskich obejmuje:

  • definiowanie zasad naliczania składek, z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków,
  • okresowe naliczanie składek członkowskich,
  • rejestrację wpłacanych składek,
  • kontrolę stanu opłacenia składek(ściągalności składek),
  • ustalanie sald wpłaconych,
  • składek dla poszczególnych członków za poszczególne okresy i narastająco,
  • umarzanie składek członkowskich.

  Ewidencja składek zintegrowana jest z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych, co zapewnia wspólne dla całego systemu enova365 zarządzanie płatnościami, a także z modułem Księga Handlowa oraz modułem Handel.

  Korzyści z wykorzystania modułu:
  • kompleksowa ewidencja członków i wpłacanych składek,
  • automatyzacja procesu naliczania i kontroli wpływu składek członkowskich,
  • pełna informacja o aktualnej liczbie członków i ich wpłatach,
  • mniejsza pracochłonność związana z uzyskaniem danych analitycznych,
  • zarządzanie należnościami z tytułu składek.
 • Workflow

  enova365 Workflow

  Moduł enova365 Workflow oferuje funkcje umożliwiające organizację przepływu pracy w firmie. Można to osiągnąć dzięki automatyzacji procesów biznesowych oraz uporządkowaniu grupy zadań przypisanych do użytkowników w procesy - niezależne od obszaru firmy.

  Za pośrednictwem enova365 Workflow łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

  Korzyści z wykorzystania modułu:
  • usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację,
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności,
  • zarządzanie procedurami w firmie,
  • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami,
  • zmniejszenie liczby błędów użytkowników,
  • bieżąca kontrola terminowości realizacji zadań,
  • szybki wgląd do źródłowych dokumentów,
  • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.
 • Projekty

  enova365 Projekty

  Moduł enova365 Projekty umożliwia planowanie, budżetowanie oraz kontrolę realizacji budżetu projektów. Moduł zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów:

  • tworzenie budżetu dla projektu, planowanie kwot kosztów i przychodów, wprowadzanie korekt, kontrolę kwot zrealizowanych,
  • przypisywanie dokumentów do projektów - co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu,
  • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywanie dokumentów do projektów

  Budżet może być planowany w ujęciu wartościowym (kwota kosztów i przychodów) lub ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. ilości materiałów potrzebnych do zrealizowania projektu). Może być również zrealizowany model mieszany - część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości.

  Korzyści z wykorzystania modułu:
  • kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia,
  • automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do projektów,
  • kontrola realizacji budżetów projektów,
  • możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz ich realizacji w okresie, na etap lub narastająco,
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi projektu poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów,
  • pełna informacja analityczna.
 • Analizy Wielowymiarowe

  enova365 Analizy wielowymiarowe

  Moduł enova365 Analizy wielowymiarowe udostępnia zaawansowane możliwości analizy danych znajdujących się w bazie danych. Funkcje modułu pozwalają na wygodne przetwarzanie dużej ilości danych bez obciążania głównego serwera bazy danych. Narzędzia analityczne programu Microsoft Excel zintegrowanego z systemem enova365 pozwalają na wszechstronne, wygodne prezentowanie różnego rodzaju przekrojów danych.

  Moduł składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • mechanizmu tworzenia zdjęć danych bazy danych operacyjnej, który tworzy kopię danych roboczych do osobnej bazy "analitycznej" przeznaczonej do późniejszej analizy,
  • narzędzia kostki analitycznej (cube) pozwalającego na wygodne przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie analitycznej z udziałem programu Microsoft Excel 2007/2010.

  Możliwości modułu przeznaczone są dla dwojakiego rodzaju użytkowników.

  Podstawowym są pracownicy analityczni, których zadaniem jest wszechstronne analizowanie danych firmy i przygotowywanie wszelkiego rodzaju zestawień czy raportów dla kadry zarządczej firmy. Są oni w stanie stworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne informacje z różnych modułów systemu oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np. trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, itp. Przy tym, korzystając z narzędzi Microsoft Excel raporty te mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt i dzięki temu być bardzo czytelne. Jest to zatem znakomite narzędzie do budowania systemu kontrolingowego w firmie.

  Drugi rodzaj użytkowników modułu, to osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami firmy tj. magazynierzy, księgowi, payrol, itp. Ci pracownicy mogą w wygodny sposób analizować zasoby, za które są odpowiedzialni poprawiając ich wykorzystanie, czy też znajdując niebezpieczne lub kosztowne dla firmy ścieżki krytyczne. Przykładem może być znajdowanie zalegających towarów w magazynie, weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do płac, niestandardowe ujęcia danych księgowych wykraczające, elastyczna analiza płatności znajdująca kontrahentów, którzy powinni być nagrodzeni za wzorowe rozliczenia z firmą, itp.

 • Preliminarz EŚP

  enova365 Preliminarz Ewidencji Środków Pieniężnych

  Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych.

  Moduł ten pozwala na:

  • prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na konkretne dni, tygodnie lub miesiące,
  • prezentację prognozy płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na kontrahentów lub grupy kontrahentów, pracowników, urzędy,
  • wprowadzenie planów przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym lub szczegółowym - wprowadzając planowane transakcje (np. zakupu środków trwałych, spłata rat kredytowych, wynagrodzenie dla przyszłych nowych pracowników),
  • śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza z rzeczywistymi wpływami/wydatkami z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów,
  • możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy,
  • dokonywanie analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.).
  Korzyści z wykorzystania modułu:
  • precyzyjne prognozowanie i kontrola płynności finansowej,
  • redukcja ryzyka utraty płynności,
  • szczegółowa analiza rozrachunków kontrahentów, szczególnie tych niosących zagrożenie niewypłacalności,
  • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
  • racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców.
 • Delegacje Służbowe

  enova365 Delegacje służbowe

  Moduł enova365 Delegacje służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencjonowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach.

  Moduł jest zintegrowany z modułami: Księga HandlowaKsięga Podatkowa, a także z modułem Kadry Płace w zakresie odnotowania nieobecności z tytułu wyjazdu służbowego.

  Na funkcjonalność modułu enova365 Delegacje służbowe składa się:

  • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem,
  • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych,
  • obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy,
  • rejestrowanie rachunków krajowych i zagranicznych (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki), które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu,
  • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje,
  • tabela państw,
  • tabela stawek diet oraz limitów za nocleg,
  • pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych oraz stawek za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
  • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych,
  • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych.
  Korzyści z wykorzystania modułu:
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych i zagranicznych,
  • automatyzacja ewidencji kosztów delegacji służbowych oraz ich księgowania,
  • kontrola kosztów wyjazdów służbowych,
  • pełna informacja analityczna o wyjazdach pracowników na delegacje służbowe
  • możliwość integracji z ewidencją przebiegu pojazdu.
 • Pulpity

  enova365 Pulpity

  ... to aplikacje "webowe" będące uzupełnieniem oferty enova365. Zostały oparte w pełni na technologii i logice biznesowej standardowej wersji enova365 co pozwala na zachowanie spójności zapisów realizowanych drogą internetową.

  Ich wykorzystanie ułatwia organizację pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, w sposób sprawny, bez zbędnej biurokracji. W większości firm administrowanie informacjami pracowniczymi urasta do rangi ważnego elementu zarządzania kapitałem ludzkim. Rozwiązanie enova365 umożliwia pracownikom swego rodzaju "samoobsługę" w załatwianiu za pośrednictwem Internetu lub intranetu większości spraw administracyjnych bez konieczności wypełniania uciążliwej dokumentacji papierowej. Automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi to również klucz do zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy efektywności operacyjnej.

  enova365 Pulpit Pracownika

  Dzięki wykorzystaniu elektronicznego dostępu pracowników do danych kadrowo-płacowych w istotny sposób przyspiesza się przepływ informacji w firmie.

  Pracownik z poziomu aplikacji może:

  • składać wnioski urlopowe,
  • przeglądać dane dotyczące czasu pracy, nadgodzin, wykorzystania urlopów,
  • przeglądać kwoty wynagrodzeń,
  • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
  • drukować paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

  Korzyści z wykorzystania modułu:

  • przyspieszenie przepływu informacji w firmie,
  • lepsza organizacja pracy,
  • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
  • poprawa efektywności operacyjnej,
  • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.
  enova365 Pulpit Kierownika

  ... umożliwia elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych. Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie.

  Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

  • przeglądanie danych podwładnych pracowników,
  • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
  • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
  • drukowanie różnego rodzaju raportów.

  Korzyści z wykorzystania modułu:

  • przyspieszenie realizacji operacji kadrowo-płacowych,
  • zmniejszenie liczby papierowych dokumentów w obiegu,
  • dystrybucja dokumentów elektronicznych,
  • lepsza organizacja pracy oraz ustalanie zastępstw,
  • kontrola nadgodzin,
  • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
  • poprawa efektywności operacyjnej,
  • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.
  enova365 Pulpit Kontrahenta

  Moduł enova365 Pulpit Kontrahenta przeznaczony jest dla firm zajmujących się działalnością handlową w modelu B2B. Umożliwia założenie wybranym kontrahentom indywidualnych kont dostępu, dzięki którym otrzymują oni dostęp do oferty asortymentowej sprzedawcy.

  Jakie możliwości uzyskuje Użytkownik:

  • samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy (również w relacji do zapytań ofertowych), oferty od dostawcy,
  • udostępnienie kontrahentowi informacji o jego należnościach i zobowiązaniach,
  • możliwość przeglądania przez kontrahenta listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe,
  • możliwość wyświetlana zdjęć towarów,
  • możliwość przeglądania i odbieranie faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI),
  • podgląd kontrahenta na indywidualne warunki handlowe,
  • informacja o zadaniach CRM kontrahenta,
  • możliwość zarządzania zakresem udostępnianych kontrahentowi informacji poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień,
  • możliwość połączenia z modułem enova365 Workflow w celu np. zdefiniowania powiadomień dla operatora enova365 o wystawionych dokumentach.

  Korzyści z wykorzystania modułu:

  • zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie kontrahentowi (odbiorcy/dostawcy) samodzielnego wystawiania określonych typów dokumentów,
  • uproszczenie i automatyzacja procesów obiegu dokumentów w module enova35 Handel,
  • uzyskanie nowego kanału komunikacji z kontrahentem,
  • proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów),
  • podniesienie jakości obsługi kontrahenta;
  • utrzymanie wizerunku nowoczesnej firmy korzystającej z rozwiązań pro klienckich.
  enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

  ... to platforma do elektronicznej komunikacji między biurem rachunkowym a jego klientami.

  Funkcjonalność dostępna w module:

  • dostarczanie i pobieranie dokumentów przez Klienta w formie elektronicznej (skany, PDF, pliki z danymi),
  • dwukierunkowa komunikacja Klienta z Biurem Rachunkowym,
  • udostępnianie Klientowi informacji dotyczących rozliczeń podatkowych,
  • najważniejsze informacje z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności,
  • raporty do pobrania w postaci plików PDF, DOC, XLS,
  • płatności do realizacji w bankowości elektronicznej,
  • zadania zlecone i powiadomienia,
  • zasobnik dokumentów - najważniejsze dokumenty zgromadzone w jednym miejscu.

  Korzyści z wykorzystania modułu:

  • zwiększenie konkurencyjności usług biura,
  • poprawa jakości obsługi klientów biura rachunkowego,
  • usprawnienie komunikacji z klientem i wymiany dokumentów,
  • automatyzacja udostępniania informacji Klientowi,
  • wzrost efektywności pracy księgowego,
  • podwyższenie standardów bezpieczeństwa przekazywania danych Klientowi.
 • DMS

  enova365 DMS

  enova365 DMS (Document Managment System) to moduł wspierający przechowywanie i porządkowanie dokumentów w firmowych rejestrach (przychodzące / wewnętrzne / wychodzące). Umożliwia również ewidencjonowanie wprowadzonych dokumentów zgodnie z określonym jednolitym rzeczowym wykazem akt. Jego celem jest również przypisywanie dokumentów do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej.

  Moduł posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) - służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

  Możliwości
  • automatyzacja wprowadzania "obcych" dokumentów – po zeskanowaniu są rozpoznawane przez system i ewidencjonowane w rejestrach dzięki czemu ograniczana jest ilość błędów popełnianych przez użytkowników, 
  • przechowywanie dokumentów w formie cyfrowej w jednym miejscu w formie cyfrowej – ograniczenie ryzyka zagubienia dokumentu,
  • zapewnienie dostępności i umożliwienie płynnej pracy z dokumentami ze wszystkich stanowisk,
  • ewidencjonowanie dokumentów np. z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz ze wprawami, które ich dotyczą.
  Korzyści
  • szybki wgląd do dokumentów oraz spraw,
  • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami,
  • zmniejszenie pracochłonności obsługi wprowadzania dokumentów,
  • zmniejszenie ilości błędów użytkowników,
  • e-archiwizacja,
  • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.
 • Business Intelligence

  enova365 BI (Business Intelligence)

  To moduł odpowiedzialny za dostarczenie użytkownikom systemu wiedzy potrzebnej do skutecznego podejmowania decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych. Wiedza ta przekazywana jest w postaci wskaźników wyrażonych liczbowo, procentowo lub tekstowo.

  Wskaźnik

  Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię kontrolingu obszarów swojej działalności, powinno zdefiniować te wskaźniki - zarówno finansowe, jak i poza finansowe. Są ważnym elementem monitorującym procesy w organizacji gdyż pozwalają jasno rozstrzygać czy postawione cele są w ogóle realizowane oraz na jakim etapie realizacji znajdują się w danym momencie.

  Mogą to być zarówno wskaźniki proste mierzące np. dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, jak również bardziej złożone tj. analizujące pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności czy stan nadgodzin wśród zatrudnionych pracowników w firmie.

  Business Intelligence w enova365 dostarcza pakiet takich wskaźników z różnych obszarów systemu ERP. Dodatkowo w prostym edytorze operator posiadający stosowne uprawnienia może samodzielnie utworzyć potrzebny dla niego wskaźnik.

  Bannery list i formularzy

  Są to miejsca nad listami oraz w formularzach systemu enova365, w których operator może umieścić wybrane przez siebie wskaźniki. Wiedza, którą dostarczają dostępna jest dokładnie w miejscu pracy operatora i umożliwia mu skuteczne podejmowanie decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych.
  Dodatkowo każda zakładka formularza może mieć swój unikalny zestaw wskaźników.

  Korzyści:
  • wskaźniki biznesowe dostępne w miejscu pracy operatora, na listach i formularzach enova365,
  • zawsze aktualny i rzeczywisty zbiór danych ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa,
  • możliwość tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w każdym zewnętrznym narzędziu analitycznym,
  • predefiniowane dziedziny analityczne oraz wskaźniki.