pobierz demo
pobierz demo
pobierz demo
RAKSSQL

RAKSSQL Kadry Płace

Moduł RAKSSQL Kadry i Płace stanowi kompletny i w pełni zintegrowany system składający się ze wszystkich niezbędnych elementów oraz z efektywnych rozszerzeń wspomagających i usprawniających codzienną pracę pracowników działów kadr i rachuby płac. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

RAKSSQL Kadry i Płace jako element systemu do zarządzania przedsiębiorstwem jest z nim w pełni zintegrowany eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp. 

Program współpracuje z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy (RCP), z których dane są automatycznie pobierane i przetwarzane.

Podstawowe możliwości:

Kartoteka pracowników
 • kartoteka przechowuje dane osobowe, dane służbowe oraz dane adresowe pracowników,
 • na potrzeby wyliczeń płacowych przechowywane są informacje o kosztach uzyskania, danych urlopowych, wspólnym opodatkowaniu,
 • pozwala gromadzić wymaganą prawem dokumentację o pracowniku (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),
 • zgodnie z wymogami ustawy o danych osobowych w kartotece znajduje się miejsce na odnotowanie udostępnienia danych pracownika,
 • umożliwia uzupełnianie danych naliczonych już w poprzednich miesiącach w innych systemach płacowych lub z ewidencji papierowej (bilans otwarcia),
 • w kartotece znajduje się kalendarz pracownika w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika typu choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny do zapłacenia itp.,
 • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych ze skanowanych dokumentów).
Struktura organizacyjna

Program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, grupa płacowa, pracownicy:

 • struktura kadrowa odwzorowuje działy w przedsiębiorstwie/firmie,
 • grupy płacowe mogą tworzyć pracownicy różnych działów np. grupa specjalistów, grupa kierowników, grupa remontowo-montażowa itp.,
 • do struktury organizacyjnej można przypisywać składniki wynagrodzenia takie jak np. bony dla firmy, premia dla działu handlowego.
Kadry

System RAKSSQL zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych takich jak: umowa o dzieło, umowy zlecenia, prawa autorskie, kontrakt menedżerski, dywidendy, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, świadczenia emerytów - byłych pracowników, udział w organach stanowiących osób prawnych, itp. Dotyczy to zarówno nowo podpisywanych umów, jaki i zmian w nich dokonywanych w postaci aneksów, wypowiedzeń warunków umowy lub wypowiedzenia umowy.

Bilans otwarcia - pozwala na wprowadzenie informacji potrzebnych do pełnego i prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracownikom takich, jak:

 • liczba godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
 • kwota podstawy do średniej urlopowej,
 • liczba miesięcy do nagrody jubileuszowej,
 • kwota podstawy do średniej chorobowej,
 • liczba godzin przysługującego urlopu wypoczynkowego,
 • dochód ze stosunku pracy,
 • kwota podstawy "oskładkowanej" poza systemem,
 • inne.

W systemie możliwe jest również samodzielne zdefiniowanie bilansu otwarcia lub dodania składników użytkownika do istniejącego już bilansu otwarcia.

Kalendarze - program pozwala na efektywne tworzenie i zarządzanie kalendarzami. Kalendarz można definiować dla firmy i działów oraz tworzyć na ich podstawie indywidualne kalendarze pracownicze. W kalendarzu szczegółowo określane są takie dane, jak dni pracy, dni wolne od pracy, godziny pracy, itp.

Elektroniczna rejestracja czasu pracy (RCP) - to automatyczna i precyzyjna kontrola czasu pracy z wykorzystaniem kart zbliżeniowych. Poza ewidencją czasu pracy umożliwia łatwe rozliczanie nieobecności i godzin nadliczbowych. System może obsłużyć do 1.100 kart zbliżeniowych dla pracowników, daje również duże możliwości rozbudowy infrastruktury (obsługa do 256 punktów kontroli czasu pracy) oraz funkcjonalności m.in. o system kontroli dostępu. System współpracuje z urządzeniami wielu producentów, m.in. PC Therm, BiBi.

Płace

System RAKSSQL Kadry i Płace, poza ewidencją kadrową, umożliwia również pełną obsługę płac w przedsiębiorstwie. Użytkownik otrzymuje możliwość wystawienia dowolnej ilości list płatniczych w miesiącu, a w celu weryfikacji lub skorygowania archiwalnych realizacji jest w stanie ponownie je wyliczyć za pomocą tych samych algorytmów, którymi zostały utworzone.

Listy płatnicze dla umów o pracę

 • możliwość definiowania rodzajów list płatniczych przez użytkownika,
 • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
 • możliwość automatycznego lub ręcznego dodawania list płatniczych,
 • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
 • możliwość realizacji różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej,
 • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
 • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
 • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
 • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata pracownikom połowy ich wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
 • możliwość edycji i ponownego przeliczenia realizacji umowy.

Listy płatnicze dla umów cywilnoprawnych

 • możliwość definiowania rodzajów list płatniczych przez użytkownika,
 • tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
 • możliwość automatycznego i ręcznego dodawania list płatniczych,
 • możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
 • kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
 • możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
 • możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
 • możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata połowy wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
 • możliwość edycji i ponownego przeliczenia rachunku do umowy.

Harmonogram wypłat (list płatniczych) - program umożliwia tworzenie dowolnej ilości harmonogramów dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, które automatyzują tworzenie miesięcznych list płac. W harmonogramach użytkownik może określić rodzaj listy płac, sposób, w jaki wyznaczona zostanie data wypłaty z uwzględnieniem np. dni wolnych od pracy oraz dodać dowolnie wybrane umowy. Harmonogram przejmuje kontrolę nad ewentualnymi zmianami umów - automatycznie uwzględnia je podczas tworzenia listy płatniczej.

Składniki wynagrodzenia - system RAKSSQL umożliwia w pełni elastyczną obsługę dowolnego schematu wynagrodzenia w firmie - użytkownik otrzymuje do wykorzystania zbiór predefiniowanych, najczęściej wykorzystywanych w firmach składników, umożliwia również definiowanie własnych, unikalnych.

Program umożliwia również przypisywanie utworzonych składników w sposób bardzo elastyczny - mogą być przypisane do danego pracownika (konkretnej umowy) lub do grupy pracowników np. grupy płacowej, działu, lub do całej firmy. Mogą być również przypisywane do określonego rodzaju listy płatniczej np. płaca zasadnicza do listy podstawowej, premia do listy dodatkowe.

Składniki mogą posiadać konkretną wartość bądź mieć przypisaną formułę określającą sposób ich wyliczania.

Schematy obliczeń płacowych - a więc algorytm naliczania wynagrodzeń w oparciu o zadeklarowane w systemie składniki wynagrodzeń. W systemie RAKSSQL dostępne są gotowe schematy do obliczeń wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i dla bilansu otwarcia. W przypadku, gdy zawarty w systemie algorytm wyliczeń nie spełnia oczekiwań użytkownika, możliwa jest modyfikacja schematów istniejących lub utworzenie własnego schematu.

Rozliczenia z ZUS - system RAKSSQL współpracuje z programem Płatnik w zakresie sporządzania i przesyłania miesięcznych raportów rozliczeniowych oraz importu danych zgłoszeniowych ZUA, ZZA.

Zestawienia - program korzysta z dostępnego w systemie RAKSSQL generatora raportów, który umożliwia tworzenie nowych i dostosowanie istniejących zestawień i deklaracji i późniejsze ich wydrukowanie.

System załączników - w systemie RAKSSQL istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.

Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów kompletnej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów czy jakichkolwiek innych dokumentów. Jednocześnie każdy artykuł dostępny w kartotece towarów może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję czy też "skan" faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

Zarządzanie dokumentami to narzędzie, które ma nieograniczoną liczbę zastosowań zależnych jedynie od potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności.

RAKSSQL W tej kategorii nie ma produktów.